#
กิจกรรม
ทีม
0059 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0060 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0061 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0062 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 8
0063 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 8
0064 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 8
0065 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 8
0066 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 8
0067 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 5
0068 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 8
0069 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0070 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0071 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0072 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 6
0073 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0074 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0075 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 9
0076 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0078 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 6
0079 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 8
0080 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 7
0081 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 5
0082 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 7
0083 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 7
0084 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 5
0085 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 5
0086 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 7
0087 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 6
0088 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0089 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 4
0090 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0091 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3
0092 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 6
0093 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 4
0094 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 7
0095 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 4
0096 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 4
0097 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3
0098 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 6
0099 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 4
0101 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3
0102 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 5
0103 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3
0104 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 5
0105 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3
0106 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3
0107 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 2 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.51401996612549 วินาที