ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย วิชัย ท่ออัศวนันท์
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย รัชชานนท์ ชีหมื่อ
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0064799785614014 วินาที