ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว กนกวรรณ สนม
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว สุธิดา คำมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง รัตติกาล ปันทะโชติ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง กฤติกา ใจปินตา
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง สิรินทรา กาวงค์
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0078098773956299 วินาที