ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ณัฐกิตต์ คำน้อย
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ไตรภพ มือลา
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย กิจการ แซ่ะตุ
1.นาย ทินกร สวนทะ
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย มนัส กุลแก้ว
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เกรียงไกร ์สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย สุขชัย ไทยใหญ่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0081889629364014 วินาที