ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว ศศิธร สุริน
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว ศิริวรรณ ลีสิทธิกุล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว วรัญญา ยืนยง
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว อรุณี คำลือ
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง อรัชพร จันทคาม
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว นงเยาว์ แก้วรากมุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.007749080657959 วินาที