ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ชยุต แก้วสุข
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื่องฟู
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
1.นาย นายสมชาติ ชาญไชย
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย อาผิง แซ่หลี
1.นาย ทินกร สวนทะ
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย นิติศาสตร์ เมืองมา
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย วัฒนพล หอมมาก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0072329044342041 วินาที