ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว สาวิตรี จารุเรืองสิริกุล
2.นางสาว ดวงใจ วรจันทร์เพ็ญศรี
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
2.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
2.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0059390068054199 วินาที