ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นาย ศราวุธ ปันกองงาม
2.นาย ยาซอ มาเยอะ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
2.นาย ธานินท์ ต๊ะสา
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย อาโซ หมื่อเลกู่
2.นาย ไพศาล แซ่หยี่
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
1.นาย ทินกร สวนทะ
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย วัฒนพล หอมมาก
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เจษฎา สันถนอม
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0073330402374268 วินาที