ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ไพรพนา มาใจ
2.นาย กันกวี แซ่ลี
3.นาย อนุชา แซ่ซ่ง
4.นาย วิชัย ท่ออัศวนันท์
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
2.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
3.นาย อภิพล พรมยศ
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พันทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองดีนอก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ เชอหมื่อ
3.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมอแหล่
4.เด็กชาย สุรชัย ซันด่า
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
2.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
3.เด็กชาย บุญมี จันต๊ะคาด
4.เด็กชาย พนมกร ชัยมังกรทอง
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
3.นาย พรรษา หมือแลกู่
4.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย สมบัติ เยลื้อ
2.เด็กชาย ทวีพังษ์ เชมื่อ
3.นาย เหมราช แซ่หมื่อ
4.เด็กชาย วรัญญู มาเยอะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0071179866790771 วินาที