ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
2.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
3.นางสาว จิรารัตน์ จันแปงเงิน
4.นางสาว กนกวรรณ สนม
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง คล้ายเดือน ปงเมฆ
2.เด็กหญิง พัชริยา สุรัตน์
3.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
4.เด็กหญิง ผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
2.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
3.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
4.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง ปานชนก ปัญญากาศ
2.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
4.เด็กหญิง หล้า นามซัน
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0054781436920166 วินาที