ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ณัฐกิตต์ คำน้อย
2.นาย บัณฑิต จันแปงเงิน
3.นาย ชยุต แก้วสุข
4.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
2.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
3.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
4.นาย กฤตนัย คำรส
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย นัฐวุฒิ ลาเช
2.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
3.นาย วิโรจน์ เปะเช
4.นาย ไตรภพ มือลา
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
2.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองมูลทราย
3.นาย คุณาสิน ปี่เจ้อ
4.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
2.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื้องฟู
3.นาย เกษม คำหล้า
4.นาย กนกพล สิงธิสาร
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย หัสดินทร์ อินตะคำ
2.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
3.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย สุขชัย ไทยใหญ่
2.นาย ณัฐวุฒิ ไชยซาววงค์
3.นาย มั่นเล็ก ตาสังข์
4.นาย วราเสฏฐ์ ดวงจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.007004976272583 วินาที