ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
2.นางสาว ศศิธร สุริน
3.นางสาว อรหทัย สีชะเดช
4.นางสาว อรณี แพพิมพารัตน์
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว บุษบามินตรา เวียงเเก้ว
2.นางสาว มนธิรา เกติโคตร
3.นางสาว ศิริวรรณ สีสิทธิกุล
4.นางสาว กรกมล โสสุด
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นางสาว ธีร์จุฑา แซ่ฟุ้ง
2.นางสาว เจษฎาภรณ์ ลาเบ
3.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
4.นางสาว พิชยา มาเยย
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
2.นางสาว มณีพร ลาหู่นะ
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สุมิตรา ไชยสนาม
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว วิภาดา ธำรงทัศนีย์
2.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
3.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
4.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว มุนิสสะรา แก่นจัน
2.นางสาว ณัฐธิกานต์ น้อยหมอ
3.เด็กหญิง สิรินทรา กาวงค์
4.นางสาว อารียา กันธะยศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.006742000579834 วินาที