ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
2.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
3.นางสาว จิรารัตน์ จันแปงเงิน
4.นางสาว พรรณษา บัวงาม
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง สุธิตา กอบศิลป์
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
3.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
4.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
2.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
3.เด็กหญิง หล้า นามซัน
4.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
1.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
2.นาง วิภา กันสีเวียง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.00555419921875 วินาที