ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
2.นาย ธวัชชัย จันแปงเงิน
3.นาย ชนะชัย ศรีอุด
4.นาย ชยุต แก้วสุข
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
2.นาย ภาณุ บุญสวรรค์
3.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาเเว
4.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
2.นาย วันเฉลิม แซ่ลิ้ว
3.นาย ไพศาล แซ่หยี่
4.นาย สันต์ แซ๋ฉึ่ง
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ณัฐวุฒิ วันดี
2.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
3.นาย มนัส กุลแก้ว
4.นาย มนัส กุลแก้ว
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย เกษม คำหล้า
3.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
4.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
2.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
3.เด็กชาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นาย อาฉี โวยแมกู่
2.นาย วราเสฏฐ์ ดวงจันทร์
3.นาย มั่นเล็ก ตาสังข์
4.นาย เดชาธร สุวรรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0078449249267578 วินาที