ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นางสาว ขนิษฐา เงินสัจจา
2.นาย อัยลัดดา ยาวิชัยป้อง
3.นางสาว กัญญรัตน์ ซ่อนกลิ่น
4.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว พลอยงาม วงค์ปันนา
2.นางสาว ทิพวรรณ เพรชเขมา
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ดาว นามแสง
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นางสาว วิภาดา ธำรงทัศนีย์
2.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
3.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
4.นางสาว อรุณี คำลือ
5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.นางสาว เอื้อการย์ ซางลี้แสน
2.นางสาว กาญจนา บุญใส
3.นางสาว นงเยาว์ แก้วรากมุก
4.นางสาว สิรินทรา กาวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0057051181793213 วินาที