ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560


#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
1.นาย ไพรพนา มาใจ
2 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ชมชาย วันดี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย สุรชา แก้วรัตน์
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.006432056427002 วินาที