#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว หัสยากร สมเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว พิชญาภา ขวาเมืองพาน
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0044610500335693 วินาที