ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560
#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายฐกฤต นวลคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายดำรง ใจหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวรวัติ กิติวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
11 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
12 นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
13 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
14 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
15 นายจรัญ อินต๊ะเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
16 นายกระจ่าง หลักคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
17 นายสุรชัย วัชระภาสร ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
18 นายมณเฑียร มามาตร์ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
19 จ.ส.อ.วันทนา บัลลังก์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
20 นางศรีบังอร ตุงคสิริวัฒน์ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
21 นายอนุทิน ทันหล้า ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
22 นายสันติ ภูสีคุณ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
23 นายชาติชาย ไตรพิริยะ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
24 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
25 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
26 นายจรัญ สุทธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
27 นายธวัชชัย อุ่นกาศ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
28 นายเกรียงไกร อภิธนัง ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
29 นายอรรณพ คำมีสว่าง ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
30 นายมนัส ทองคำ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตบอล
31 นายธวัชชัย อุ่นกาศ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
32 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
33 นายเกรียงไกร อภิธนัง ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
34 นายมนัส ทองคำ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
35 นายธีระเดช อาจหาญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
36 นายธนบดี ปูธิปิน ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
37 นายบัญญัติ ยานะ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
38 นายอนุทิน ทันหล้า ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
39 นายพงศธร ยานะ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
40 นายอรรถพล อินต๊ะสืบ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
41 นายสมชาติ ไชยชาญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
42 นายธวัชชัย สมฟอง ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
43 นายทินกร สวนทะ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
44 นายศาสตรา ปาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
45 นายศราวุธ ยะกาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
46 นายธนพล เหมงามเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
47 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
48 นายอรรณพ คำมีสว่าง ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
49 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
50 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล
51 นายเชิดชู ถุงปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
52 ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
53 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
54 นายณัฐชัย สมยศ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
55 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาฟุตซอล
56 นายธวัชชัย อุ่นกาศ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
57 นายชวลิต ชัยชนะ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
58 นายธีระเดช อาจหาญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
59 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
60 นายดิเรก น้อยหมอ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
61 นายภูวนัย มูลเจริญ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
62 นายอภิวัฒน์ กันทะวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
63 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล
64 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
65 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
66 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาบาสเกตบอล
67 นายบุญเจือ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
68 นายมณเฑียร มามาตร์ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
69 นายรวี คิดอ่าน ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
70 นายพูนศักดิ์ สุธีชัย ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
71 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
72 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
73 นายธีระศักดิ์ โนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสิ้นชีขาดกีฬาวอลเลย์บอล
74 นายสานิต ชัยศิลปิน ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสิ้นชีขาดกีฬาวอลเลย์บอล
75 นายสุรชัย วัชระภาสร ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสิ้นชีขาดกีฬาวอลเลย์บอล
76 นายวรวุฒิ วัฒนา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
77 นายอนุทิน ทันหล้า ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
78 นายวุฒิไกร ขันแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
79 นายณัฐชัย สมยศ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
80 นายธรรมรัตน์ นามศิริ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
81 นายนิวัฒน์ แซ่ผ่าน ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
82 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
83 นางสาวมาริษา ชัยแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
84 นางสาวประภัสสร โคตรประดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
85 นางสาวหมี่เตอะ มาเยอะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
86 นางสาวนประภ้ส แนบเนื้อ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
87 นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
88 นายวีระชาติ นรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปัคตะกร้อ
89 นายคมสิทธิ์ กัณทาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปัคตะกร้อ
90 นายตรรกพงษ์ ธรรมรังษี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปัคตะกร้อ
91 นายอรุณ คงสิน ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปัคตะกร้อ
92 นายนิมิต ไตรบุญรักษ์ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเซปัคตะกร้อ
93 นายวีระชาติ นรรัตน์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
94 นายตรรกพงษ์ ธรรมรังษี ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
95 นายจักรินทร์ ชาวดร ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
96 นายสันติ ภูสีคุณ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
97 นายสุรชัย วัชระภาสร ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
98 นายสว่าง ชาวไทย ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
99 นายนิมิต ไตรบุญรักษ์ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
100 นายพงศ์สุธี เลศักดิ์ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
101 นายอุดร บุญต่อ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
102 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ
103 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
104 นายวรวุฒิ วัฒนา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
105 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
106 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
107 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
108 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
109 นางสมศรี สวัสดี ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
110 นายชาติ วรภู ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
111 นายชัยวัฒน์ คำภาสี ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
112 นางศรีบังอร ตุงคสิริวัฒน์ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
113 นางปกมล ธรรมศิริ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
114 นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
115 นายสุพรรณ์ จันทาพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเปตอง
116 นายมณเฑียร มามาตร์ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเปตอง
117 นายธนพล เหมงามเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬาเทเบิลเทนนิส
118 นายชาติชาย ไตรพิริยะ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
119 นายจักรกฤษ พุทธ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
120 นายนิวัฒน์ ยอดมูลดี ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
121 นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
122 นายธีรวัฒ หมื่นดวง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
123 นายอนุรักษ์ เอกอาภาภิรมย์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
124 นายธีระยุทธ ผจญมาร ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
125 นายประเสริฐ เครื่องพนัส ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
126 นางสาวรุ่งนภา ธะนะ ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
127 นายศาสตรา ปาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง
128 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
129 นายวรวุฒิ วัฒนา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
130 นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
131 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
132 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดกีฬากรีฑา
133 นายวรวุฒิ วัฒนา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
134 นายชาติชาย ไตรพิริยะ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
135 นายมนเฑียร มามาตร์ ครู โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
136 นายธนพล เหมงามเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
137 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
138 นายสันติ ภูสีคุณ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
139 นายกระจ่าง หลักคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
140 ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
141 นายบุญเจือ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
142 นายสานิต ชัยศิลปิน ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
143 นายวุฒิไกร ขันแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
144 นายสมชาติ ไชยชาญ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
145 นายทินกร สวนทะ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
146 นายชวลิต ชัยชนะ ครู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
147 นายธวัชชัย อุ่นกาศ ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
148 นายรวี คิดอ่าน ครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
149 นายอนุทิน ทันหล้า ครู โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
150 นายสุรชัย วัชระภาสร ครู โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
151 นายอุดร บุญต่อ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
152 นายภูวนัย มูลเจริญ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
153 นางศรีบังอร ตุงคสิริวัฒน์ ครู โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
154 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
155 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
156 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนนักกรีฑา
157 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนนักกรีฑา
158 นายกระจ่าง หลักคำ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายกรรมการจุดยืนรับไม้วิ่งผลัด
159 นายสมเกียรติ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ฝ่ายกรรมการจุดยืนรับไม้วิ่งผลัด
160 นายเศรษฐกิจ บุญเกิด ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายกรรมการจุดยืนรับไม้วิ่งผลัด
161 นายศาสตรา ปาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายจัดนักกีฬาลงแข่งขัน
162 นายวรวุฒิ วัฒนา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายปล่อยตัวนักกีฬา
163 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายปล่อยตัวนักกีฬา
164 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายเส้นชัย/จับเวลา/จับอันดับ
165 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายเส้นชัย/จับเวลา/จับอันดับ
166 นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายรับผลการแข่งขัน
167 นางสาวประภัสสร โคตรประดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายรับผลการแข่งขัน
168 นายจรัญ อินต๊ะเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร
169 นางธิดา จินะศรี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร
170 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร
171 นางสาวณฐมน ทาแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร
172 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ฝ่ายประกาศผลการแข่งขันและมอบเกียรติบัตร
173 นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
175 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายจรัญ อินต๊ะเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายเอนก ตาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
181 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
182 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
183 นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
184 นายจรัญ อินต๊ะเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
185 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
186 นายสมศักดิ์ บั้งเงิน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
187 นายดุสิต คำยวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
188 นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
189 นางกานดา ช่วงชัย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
190 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
191 นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
192 นางมัณฑนา บัวประเสริฐ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
193 นางอัจฉรา ปัญญานวล ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
194 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
195 นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
196 นางปรารถนา คำยวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
197 นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
198 นางศุภาลัย ช่างศิลป์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
199 นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงศ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
200 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
201 นางปรารถนา คำยวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
202 นางแว่นแก้ว สินมณี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
203 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
204 นางสาวพัชรี พรมแจ้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
205 นางขวัญวิไล บุญยอด ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
206 นายรุ่งโรจน์ เชียงแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
207 นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
208 นางเอื้อง สิทธิประเสริฐ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
209 นายปารมี วชิรปทุมมุตต์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
210 นายชัชวาลย์ ราชคม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
211 นางสาวชนิสรา จิณะไชย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
212 นางสาวธัชกร จับใจนาย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
213 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
214 นางสาวลินดา ชุมภูศรี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
215 นายชาตรี โถแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
216 นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็ก ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
217 นางปริศนา นิเท ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
218 นางปริศนา นิเท ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
219 นายชัชวาลย์ ราชคม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นางสาวชนิสรา จิณะไชย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นางสาวธัชกร จับใจนาย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นางสาวลินดา ชุมภูศรี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นายชาตรี โถแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางสาวสุภารัตน์ เลาเหล็ก ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นายปารมี วชิรปทุมมุตต์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นางเอื้อง สิทธิประเสริฐ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
229 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
230 นางรมณี สุวรรณปัญญา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
231 นายเอกชัย อ้ายม่าน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
232 นางสาวอุบล นิ่มนวล ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
233 นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
234 นางเบญจพร เตชะกัน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
235 นางนิรมล ปิ่นทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
236 นางมัณฑนา บัวประเสริฐ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
237 นางสาวณฐมน ทาแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
238 นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
239 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
240 นายสมศักดิ์ บั้งเงิน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
241 นายสมพงษ์ สุพงษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
242 นายภัทรวุฒิ ภวะภูตานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
243 นายอดุลย์ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
244 นางสาวจันทาภา บุษบุญ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
245 นายบรรจง ใจมุข ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
246 นางสาวอารีย์ กองแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
247 นายพงศ์สง่า เกียรติกูลานุสรณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
248 นายไพวุฒิ ขุนซาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
249 นางทิพวรรณ เขียวสิงห์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
250 นายธวัชชัย ยะถา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
251 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
252 นายก้อง มาตรงามเมือง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
253 นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
254 นายวัศพล พรมตัน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
255 นายสนธยา อินทัฎฐาน์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
256 นายอานนท์ เทพกัณฑ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
257 นายกฤษขจร ฟ้าเลิศ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
258 นายรชานนท์ นันต๊ะสี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
259 นายการุณ จอมจรรยงค์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
260 นายฐานพงษ์ ยะวงศ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
261 นายธวัชชัย มาใจวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
262 นางสาวเกศรินทร์ ลินราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
263 นางสาวสุธาทิพย์ อินต๊ะน้อย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
264 นางสาวช่อทิพย์ สืบใจยศ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
265 นายมนตรี คำเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
266 นางสาวพิชญา ปูธิปิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
267 นางสาวไคริกา เกตุวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขบวนพาเหรด
268 นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
269 นายธนกร พันธะเกษม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
270 นายอดุลย์ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
271 นางจุลนี อนุชัย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
272 นางสาวธัชกร จับใจนาย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
273 นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
274 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
275 นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
276 นางสาวอรจิรา ศรีสุข ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
277 นางสาวนรินทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
278 นายณัฐพันธ์ อิสระดำรง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
279 นายสนธยา อินทัฎฐาน์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
280 นายการุณ จอมจรรยงค์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
281 นายฐานพงษ์ ยะวงศ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
282 นายวัศพล พรมตัน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
283 นายสมชาย เลาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
284 นางสาวประภัสสร โคตรประดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
285 นางสาวปรียานุช คำหล้าทราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
286 นางสุกันยา อินทิม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโยธวาทิตและการแสดง
287 นายจรัญ อินต๊ะเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
288 นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
289 นางมณัชยา ปีบ้านใหม่ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
290 นางจรัสขวัญ เกเย็น ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
291 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
292 นางธิดา จินะศรี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
293 นางเกศินี อินถา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
294 นางสาวณฐมน ทาแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
295 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
296 นายอติคุณ นมเนย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
297 นางพัชรินทร์ มณี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
298 นางสาวอารีย์ กองแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
299 นางปิยธิดา ปินตาแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
300 นางสาวกุสุมาลย์ วรรณคำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
301 นางอัจฉรา ปัญญานวล ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรางวัลและจัดทำเกียรติบัตร
302 นางรมณี สุวรรณปัญญา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
303 นางสุกันยา อินทิม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
304 นางสาวธัชกร จับใจนาย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
305 นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
306 นางสาวมัลลิกา คูสีวิน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
307 นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
308 นางสาวนรินทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
309 นางสาวประภาพร อัตมะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
310 นางสาวณิชานันท์ ศูนย์กลาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
311 นางสาวนิตยา ปันศิล ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
312 นางสาวกุสุมาลย์ วรรณคำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
313 นางสาวปทุมวรรณ จีมะวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
314 นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
315 นางสาวเบญจมาศ ศรีธิ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
316 นางสาวสุธีรา ราชอุ่น โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
317 นางสาวปวีณา สิริลัพธ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
318 นางสาวพรสุดา แก้วศิริ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
319 นางสาวพัชรี พรมแจ้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
320 นายดุสิต คำยวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
321 นายเอกชัย สุขทวี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
322 นายอาทิตย์ รู้แข็งแรง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
323 นายสมชาย เลาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
324 นายสมหวัง ยืนยงแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
325 นายอานนท์ เทพกัณฑ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
326 นายชาตรี โถแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
327 นายดุสิต คำยวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
328 นางมัณฑนา บัวประเสริฐ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
329 นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
330 นายอาทิตย์ รู้แข็งแรง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
331 นายสมชาย เลาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
332 นายสมหวัง ยืนยงแสน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
333 นายอานนท์ เทพกัณฑ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
334 นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
335 นายธนกร พันธะเกษม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
336 นายประจักษ์ โรจนสุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
337 นายสุรสิทธิ์ ศรีธัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
338 นายประชัน ปันมิตร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
339 นายพงษ์สิทธิ์ นันทญา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
340 นายก้อง มาตรงามเมือง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
341 นางสาวอภัชนันท์ พากเพียร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
342 นางสาวธัชกร จับใจนาย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
343 นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
344 นางสาวนรินทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
345 นางสาวประภาพร อัตมะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
346 นางสาวปทุมวรรณ จีมะวงศ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
347 นางสาวพรสุดา แก้วศิริ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งกองอำนวยการ
348 นางอัญชลี ขาเลศักดิ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
349 นางศุภาลัย ช่างศิลป์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
350 นางปัทมภรณ์ ปัญญาวงศ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
351 นางทิพวรรณ เขียวสิงห์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
352 นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
353 นางสาวศุทธ์นัชชา สารนันต์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
354 นางสิงห์ทอง ซาวคำเขต ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
355 นางแว่นแก้ว สินมณี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
356 นางสาวอรวรรณ ปุรณะพรรค์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
357 นายสมชาติ กันทายวง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
358 นางสุภาลี ปาสาจัง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
359 นายสมชาย สมบูรณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
360 นางสาวฉวีวรรณ คำปัน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
361 นางทิพวรรณ บุญหวาน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
362 นางทัศนีย์ ปุรณะพรรค์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
363 นางแสงหล้า ใสสะอาด ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
364 นางจุลนี อนุชัย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
365 นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
366 นางกมลรัตน์ คำโมนะ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
367 นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
368 นางสาววรัญญา จันทร์ธีระโรจน์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
369 นางขวัญวิไล บุญยอด ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
370 นางพรรณี สาระตา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
371 นางสาวอรรัมภา อ่อนน้อม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
372 นางมยุรี พินิจ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
373 นายบุญเสริฐ งามขำ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
374 นางรุ่งอรุณ เหล่ารินทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
375 นายวรวุฒิ วัฒนา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
376 นายปฐมพงษ์ บุญเที่ยง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
377 นายเทวราช กรกฎกำจร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
378 นายวุฒิเดช รัญชนานนท์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
379 นายศาสตรา ปาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
380 นางสาวประภัสสร โคตรประดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
381 นายพลากร นันทเสน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
382 นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
383 นางกานดา ช่วงชัย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
384 นางกมลเนตร ศิริประภา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
385 นางสาวลินดา ชุมภูศรี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
386 นางณฐมล เชยบาน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
387 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
388 นางกานดา ชุมภูวิเศษ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
389 นางสิรินุต นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
390 นางสาวชนิสรา จิณะไชย ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
391 นางสาวอัญชลี ประวัง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
392 นางสาวมรกต ใจดี ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
393 นางสาวนันท์นภัส บุญธรรม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
394 นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
395 นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
396 นางสาวอรจิรา ศรีสุข ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
397 นางสาวมัลลิกา คูสีวิน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
398 นายวัศพล พรมตัน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
399 นายกฤษขจร ฟ้าเลิศ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
400 นายรชานนท์ นันต๊ะสี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
401 นายการุณ จอมจรรยงค์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
402 นายฐานพงษ์ ยะวงศ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
403 นางวิภา ผสมกิจ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
404 นายชาตรี โถแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
405 นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
406 นางสาวเบญจมาศ ศรีธิ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
407 นางสาวดารารัตน์ ศรีดวงใจ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน - สถิติ และสูจิบัตร
408 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
409 นางรมณี สุวรรณปัญญา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
410 นายเอกชัย อ้ายม่าน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
411 นางสาวอุบล นิ่มนวล ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
412 นายรีวัฒน์ เมืองสุริยา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
413 นางนิรมล ปิ่นทอง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
414 นายสมพงษ์ สุพงษ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
415 นายพงศ์สง่า เกียรติกูลานุสรณ์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
416 นายไพวุฒิ ขุนซาง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
417 นางทิพวรรณ เขียวสิงห์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
418 นายธวัชชัย ยะถา ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
419 นายเรืองโรจน์ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
420 นายสนธยา อินทัฎฐาน์ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
421 นางสาวภัทรนันท์ มูลสัน ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจรและรักษาความปลอดภัย
422 นายอดุลย์ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
423 นางสาวณฐมน ทาแก้ว ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
424 นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
425 นางสายสุนีย์ สัจถา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
426 นางสาวพัชรี พรมแจ้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
427 นายจรัญ อินต๊ะเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
428 นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
429 นางมณัชยา ปีบ้านใหม่ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
430 นางจรัสขวัญ เกเย็น ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.16017913818359 วินาที