ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
2.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
3.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
4.นางสาว นภาภัส ลาเชกู่
5.นางสาว ปราณี มาเยอะ
6.นางสาว วรฤทัย แซ่โคว้
7.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
8.นางสาว นฤชล จันทร์เมืองคำ
9.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
10.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
11.เด็กหญิง เจนจิรา เยหลงกู่
12.เด็กหญิง ธนพร โคตรมะณี
13.เด็กหญิง ภูธารา อุทาหร
14.เด็กหญิง ภูธดา อุทาหร
15.เด็กหญิง อาทิตยา จินดาธรรม
16.เด็กหญิง พัชรา ขันธิวงค์
17.เด็กหญิง เปล่งสุรีย์ จันเป็ง
18.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายคำ
19.นางสาว จารุนี มาเยอะ
20.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
21.นางสาว ฮาน่า นิติดา
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิทธิพัฒนา
2.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
3.เด็กชาย สิทธินน ไข่กา
4.เด็กชาย ศราวุธ แปงง้อน
5.เด็กชาย ใส ยังใบ
6.เด็กชาย ยศพัทธ์ จรเทศ
7.เด็กชาย บุรพล สีลากุล
8.เด็กชาย พละชัย จินดาธรรม
9.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
10.เด็กชาย ยุธภูมิ นที
11.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
12.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
13.เด็กชาย ภาคิม คำดี
14.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
15.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
16.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
17.เด็กชาย วิชาญ สุโข
18.เด็กชาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
19.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
20.เด็กชาย อาผ่า เปียงแล
1.นาย บุญเสิรฐ งามขำ
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อานนท์ อินต๊ะยะ
2.นาย วิทยา นนทะพา
3.นาย ศิริพงษ์ เกเย็น
4.นาย กิตติศักดิ์ อ้อบุญ
5.นาย พีรศักดิ์ พรมแจ้
6.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
7.นาย กิติภูมิ คืนมาเมือง
8.นาย นนทการ คำเงิน
9.นาย ธีรพัฒน์ กันทะลา
10.นาย เกษม คำหล้า
11.นาย อนุชา สอนราช
12.นาย เฉลิมชัย วิชาทยานนท์
13.นาย อภิสิทธิ์ ทองแฉลม
14.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
15.นาย อาชาวี เวยื่อ
16.นาย ธีรพัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี
17.นาย จักรพันธ์ ลืมแปง
18.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
19.นาย แสงเดช ยอดดอยคำ
1.นาย บุฐเสริฐ งามขำ
2.นาย สุขศิริ สุทธสาร
4 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
2.เด็กหญิง พรพรรณ เจริญปรีดานนท์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ราชชมภูสาธ
4.เด็กหญิง ปนัดดา เผอเมี๊ยะ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่ว่าง
6.เด็กหญิง พาฝัน ชมพูเมืองชื่น
7.เด็กหญิง อินธิรา อาซาง
8.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ วงวิศิษฏ์
9.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
10.เด็กหญิง ฮาน่า นิติถา
11.เด็กหญิง พิไลวรรณ เบทู
12.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะแก้ว
1.นาย วรวุฒิ วัฒนา
5 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2.เด็กชาย กัมปนาท แว่นปันชัย
3.เด็กชาย สาริน อุ่นใจ
4.เด็กชาย สังขพงศ์ เกิดสุข
5.เด็กชาย สมัตถ์ เพียงแล
6.เด็กชาย ชนะชัย แซ่พาน
7.เด็กชาย ธีรเมท ประเสริฐสงค์
8.เด็กชาย อาหรั่ง เซกอ
9.เด็กชาย ปรเมษฐ์ เขื่อนเพชร
10.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
11.เด็กชาย ภาณุเดช แสนย่าง
1.นาง รุ่งอรุณ เหล่ารินทอง
6 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อัญชลิกา วงค์ตั้ง
2.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
3.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
4.นางสาว ณัฐวรรณ แซ่ลี
5.นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วิศิษฏ์
6.นางสาว ปริณดา กองมา
7.นางสาว รวิศรา เผ่าเต็ม
8.นางสาว โศรยา วงศ์วินทร์
9.นางสาว พิมผกา แสงบุญ
10.นางสาว กรกมล กับปะหะ
11.นางสาว ชญานัท พงศ์สิริวิโรจน์
12.นางสาว กิ่งกาญจน์ ขัดพูน
1.นาย วรวุฒิ วัฒนา
2.นางสาว ประภัสสร โคตรประดา
7 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อิทธิพล จี่เรือน
2.นาย วีรพงษ์ เงือกน้อย
3.นาย อนุพงษ์ มาแก้ว
4.นาย วีรภัทร บุญนัก
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
7.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
8.นาย อัครมงคล สมบุตร
9.นาย โสภณัฐ ปันแก้ว
10.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
11.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
1.นาง รุ่งอรุณ เหล่ารินทอง
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กุัญญาวีร์ ปัญญารส
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บรรจงเลขา
3.เด็กหญิง กุลธิดา ชัยนิสงค์
4.เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
5.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
9 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาผ่า เปียงแล
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
3.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
4.เด็กชาย ยุทธภูมิ นที
5.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
1.นาย บุญเสิรฐ งามขำ
10 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
2.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
3.นางสาว เพ็ญพิลัย เปี่ยนคิด
11 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรเดช พรมสา
2.นาย นิชิ หม่อโป๊ะกู่
3.นาย สุรเดช จิรวัฒน์พงษ์
4.นาย อาก่า เยอเบาะ
5.นาย ศุภชัย จีเบีย
1.นาย บุญเสิรฐ งามขำ
12 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
2.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
3.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
4.นางสาว วรฤทัย แซ่โค้ว
5.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
6.นางสาว นภาภัส ลาเชกู่
7.นางสาว ปราณี มาเยอะ
8.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
9.เด็กหญิง เจนจิรา คำเขื่อน
10.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
11.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
12.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
13 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย นราวิชญ์ แสนน้อย
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
4.เด็กชาย ณัฐธวัฒน์ สิงห์บุญ
5.เด็กชาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
6.เด็กชาย ภูริภัทร แสนมูลแจ่ม
7.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
8.นาย พรรษา หมื่อแลกู่
9.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ้เรืองกิจ
10.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
11.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
12.เด็กชาย ุศุภจักร รีอินทร์
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
2.นาย วุฒิเดช รัญชนานนท์
14 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ
2.นาย กฤตานน พรมมา
3.นาย ณัฐ แสงลี่
4.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5.นาย อำนาจ แซ่ลี
6.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
7.นาย บรรพต จันทาพูน
8.นาย วสันต์ แชหมื่อ
9.นาย สิทธิศักดิ์ อภิสุนทรกุล
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
15 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญมา
2.เด็กหญิง สุทธวีร์ หม่อโปกู่
3.นางสาว วิภวานี หม่อโป๊ะกุ๋
4.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
5.เด็กหญิง ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
6.เด็กหญิง รุ่งนภา ลีซอ
7.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล
8.นางสาว กฤติกา ่แซ่ถั่ง
9.เด็กหญิง ด.ญ ปวันรัตน์ พ้นภัย
10.นางสาว ฮาน่า นิติดา
16 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ด.ช.เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2.เด็กชาย จิรายุ เขื่อนเพชร
3.เด็กชาย พิสิฏฐ นามนวล
4.นาย ชนะชัย ลือนาม
5.นาย ศุภากร บุญวงค์
6.นาย ตะวันฉาย ดอนสิงห์
7.เด็กชาย ศิริโชค แซ่ย่าง
8.เด็กชาย ชีต้า เชอหมือ
9.เด็กชาย ชวลิต ไทยยั่งยืน
10.เด็กชาย กิตติธร ซือมือ
11.นาย ธีรพงษ์ มาเยอะ
12.นาย วรวิทย์ ลาชี
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
17 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
3.นางสาว มาลี แซ่พ่าน
4.นางสาว ปาวาลี ทรงสิริวงศ์
5.นางสาว สไบทิพย์ ใจปินตา
6.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
7.นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หวัง
8.นางสาว วาสนา เชสว์สุวรรณวิไล
9.นางสาว สมศรี แยส่อ
10.นางสาว กันติยา แซ่มี
11.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
12.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
1.นางสาว พิชญา ปูธิปิน
18 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
2.นาย สมชาย แซ่หลิว
3.นาย ธนพล แซ่เหลว
4.นาย ดลชัย อาซือ
5.นาย กวิน แซ่หลี่
6.นาย อาช่อ อายี่กู่
7.นาย นครินทร์ ปาระมี
8.นาย นายจะละ แซ่ย่าง
9.นาย ทักษิณ เเซ่ยิ่ง
10.นาย ธวัชชัย นิมิตรถาวร
11.นาย อภิสิทธิ์ อภิโชคสถาพร
12.นาย ชวรัช พลกล้า
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย คเณศ สุเรียมมา
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
2.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จารุวัฒน์ อภิพัฒนาชัย
2.นาย ศุภชัย มาวงค์
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
26 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
2.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
27 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พีระภัทร ทรายหมอ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
28 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มันทนา เพเมี่ย
1.นาย ศาสตรา ปาลี
29 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
1.นาย ศาสตรา ปาลี
30 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
3.เด็กชาย พีระภัทร ทรายหมอ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
31 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
3.เด็กหญิง ธีรตา คาหล่า
1.นาย ศาสตรา ปาลี
32 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
2.เด็กชาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
1.นาย ศาสตรา ปาลี
33 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
1.นาย ศาสตรา ปาลี
34 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา
1.นาย ศาสตรา ปาลี
35 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นวพรรษ แก้วตุ่น
2.นางสาว มิลลัดดา กันทะธง
1.นาย ศาสตรา ปาลี
36 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นาย เอราวัณ บุญเรือง
1.นาย ศาสตรา ปาลี
37 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฤทัย มูลกาศ
2.นางสาว เนตรนภา ครองรัตน์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
38 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อานนท์ ธรรมสา
2.นาย เอราวัณ บุญเรือง
3.นาย ธเนศ เยอส่อ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
39 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.นาย อลังการณ์ แก้วมณี
1.นาย ศาสตรา ปาลี
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูริภัทร เเสนมูลเเจ่ม
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กฤติกา ใจปินตา
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรุณี คำลือ
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารุดา นำนา
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื่องฟู
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณ๊
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
50 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
51 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
52 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
2.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
53 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงค์
2.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
54 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
3.นาย พรรษา หมือแลกู่
4.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
55 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
2.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
3.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
4.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
56 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
2.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื้องฟู
3.นาย เกษม คำหล้า
4.นาย กนกพล สิงธิสาร
57 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิภาดา ธำรงทัศนีย์
2.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
3.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
4.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
58 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย ณัฐวัตร ห้วยไชย
3.นาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์สนทร
4.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
59 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิตา กอบศิลป์
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
3.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
4.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
60 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย เกษม คำหล้า
3.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
4.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
61 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิภาดา ธำรงทัศนีย์
2.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
3.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
4.นางสาว อรุณี คำลือ
62 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุรชา แก้วรัตน์
63 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เชอรี่ ทะมา
64 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
65 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐ แสงลี่
66 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาคริต มาเยอ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
67 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชาคริต มาเยอ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
68 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กัน
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
69 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
2.เด็กชาย ศราวุธ ยอดมูลคี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0091009140014648 วินาที