ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มงคล ดวงกุนา
2.นาย วัชพล หน่อแสง
3.นาย ธีรภัทธ กันธิกา
4.นาย สุรินทร์ แสงอินทร์
5.นาย วิรกุล ศรีวรรณ์
6.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองทรายมูล
7.นาย อนุกุล จันต๊ะคาด
8.นาย จงเจตน์ ยอดคำ
9.นาย ภาสกร เหมพิจิต
10.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
11.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
12.นาย คุณาสิน ปีเจ้อ
13.นาย สุทัศน์ คำแสง
14.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
15.นาย สมชาติ โวยลอง
16.นาย มนัส กุลแก้ว
17.นาย ฐิติพล ชื่นบัวอินทร์
18.นาย ศิวกร กันทะพงษ์
19.นาย ณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
20.นาย ธนพล คะจรรยา
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นาย อภิวัฒน์ กันทะวงค์
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชชานนท์ นนทคำจันทร์
2.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
3.เด็กชาย แสง บุญศรี
4.นาย ติ๊บ ยี่แสง
5.นาย นคร พงษ์ประติยานนท์
6.นาย อาชาไนย ทรายหมอ
7.เด็กชาย นิรัติศัย จันทร์เขียว
8.นาย เกรียงไกร ยี่แสง
4 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรธิดา รัตนบุรานันท์
2.นางสาว ชนิกานต์ ไชยอาสา
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
5.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
6.นางสาว พาทินธิดา ไสเอ้ย
7.นางสาว หญิง บุญแสง
8.เด็กหญิง กาญจนา ปฏิเสน
5 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ชาลิษา บุญแก้ว
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.เด็กหญิง เอ้ย คำแสง
5.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
6 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กร กันทะวงค์
2.เด็กชาย ฟลุ๊ก กันทะวงค์
3.เด็กชาย แสง แสงอิน
4.เด็กชาย หลวงติ๊บ อุ่นเมือง
5.เด็กชาย เอียะซาน อาซาแสงภักดี
7 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชนิดา อวยแมะ
2.นางสาว เมวดี โสไล
3.นางสาว สิรินยา บัวแสง
4.นางสาว กวินนาฏ แยมอ
5.นางสาว ชลธิชา แสงอ่อน
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จตุพร ชุ่มเมืองเย็น
2.นาย จงเจตน์ ยอดคำ
3.นาย แสงแก้ว นามยี่
4.นาย วิชัย คำมา
5.นาย ติ๊บ นามทอง
9 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
2.นางสาว พิชญาภา ขวาเมือง
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
5.นางสาว วิภาสินี สุมัธยม
6.นางสาว กันต์วลา ค้าขาย
7.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
8.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
9.นางสาว ชลธิชา แสงอ่อน
10.เด็กหญิง ญาณสิรี คำอ้าย
11.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
12.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
10 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
11 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย มงคล ดวงกุนา
2.นาย สะอาด แสงคำ
3.นาย ธีรภัทธ กันธิกา
4.นาย ญาณานนท์ ยอดคำ
5.นาย ภานุวัฒน์ แปงชุมภู
6.นาย ศิวกร กันทะพงษ์
7.นาย ธนพล คะจรรยา
8.นาย เอกธนสร เสงี่ยมวงค์
9.นาย วุฒิชัย เบเซกู่
10.นาย คุณาสิน ปีเจ้อ
11.นาย สมชาติ โวยลอง
12.นาย ณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นาย ณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก
12 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพชร ทรงศิริ
2.นางสาว สุขธิดา คำแสง
3.นางสาว ฮามีดะฏ์ แซ่ม่า
4.นางสาว นันทกานต์ ทรายคำ
5.เด็กหญิง เจนจิรา พรหมเทพ
6.เด็กหญิง จิตรกัญญา เซอมือ
7.เด็กหญิง ทิพย์ศิริ พรมเนศกาศ
8.เด็กหญิง กรรณิการ์ พรหมปัญญา
9.นางสาว หัทยา คำวงค์
10.เด็กหญิง กชกร เหล่ารินทอง
11.เด็กหญิง จิตรกัญญา เชอมือ
12.เด็กหญิง วนิดา มุกกาศ
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
13 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปานคำ
3.เด็กชาย บุญมี จันต๊ะคาด
4.เด็กชาย นพรัตน์ สนิท
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ มหาเฮง
6.เด็กชาย ศุภากร มณีวงค์
7.เด็กชาย พงศกร คำไร่
8.เด็กชาย ก๋อง กันใจ
9.นาย สมพงษ์ สิงห์แก้ว
10.เด็กชาย คุณาสิน ธุระวร
11.นาย ศุภกร กิตติชัยเจริญ
12.เด็กชาย กฤษณพงศ์ พรหมปาลิตร
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาย แมน ตนภู
14 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฟอง นามยี่
2.นางสาว เสาร์หล้า ใส่คำ
3.นางสาว หอมฟอง วงค์คำ
4.นางสาว จุฑาทิพย์ มูเซอ
5.นางสาว แจกันเพชร โสภิษฐ์เพ็ญ
6.นางสาว ดรุณี เมธายศีวรกุล
7.นางสาว สกุณา นิมิตกันทร
8.นางสาว ภัทรพร ไชยวงค์
9.นางสาว นารี ชุมภูทิพย์
10.นางสาว เจนี่ เชอมือ
11.นางสาว พร คำแสง
12.นางสาว กชกร แสงสลี
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
15 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ฐิติพงศ์ ศิริวงษ์
2.นาย ภคพล เกเย็น
3.นาย เที่ยงธรรม แซ่ฉิง
4.นาย มงคล สุขประเสริฐ
5.นาย ณัฐพล เกตุโตกุล
6.นาย สรเดช คำแสง
7.นาย ณัฐกิตติ์ วราเมธากุล
8.นาย ฉัตรชัย แซ่ห้อ
9.นาย วรุตม์ อามอ
10.นาย สุทิพย์ จะมอ
11.นาย สมคิด เชอหมื่อ
12.นาย ณัฐดนัย จันทร์ทอง
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาย แมน ตนภู
16 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปทุมมา นามยี่
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
17 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภัทร จันทรา
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภัทร จันทรา
2.เด็กชาย นพรัตน์ ก้อนแก้ว
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปทุมมา นามยี่
2.เด็กชาย นพรัตน์ ก้อนแก้ว
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อ้อม เจริญสุข
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปฏิพล แซ่ชู
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อ้อม เจริญสุข
2.นางสาว ธิมาทอง ทองมา
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปฏิพล แซ่ชู
2.เด็กชาย พีรภัทห์ ช้างย้อ
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิมาทอง ทองมา
2.นาย สุรินทร์ แสงอินทร์
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
25 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ตาบประดับ
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
26 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตยา แสนสลี
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
27 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศิรชัช คำแปง
2.นาย ผไท พรมมา
3.นาย มัทธิว วงศ์พระคริสต์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
28 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐธิดา ยอดทิพย์
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา น้อยหมอ
3.เด็กหญิง ประไพภัสสร์ ปัญจขันธ์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
29 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พีรภัทท์ ช้างย้อ
2.นางสาว พลอย แสงทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
30 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุพัฒน์ หน่อคำ
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
31 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศรี บัวแก้ว
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
32 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วรินลักษณ์ เซี่ยงลี่
2.นางสาว วาสนา บุญนำ
3.นางสาว มนัสพร ธนโชติธีรนัย
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
33 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิรักษ์ ตาบประดับ
2.นางสาว อารีนันท์ โกวินชวนทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
34 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
35 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
36 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
37 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
38 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มณีพร ลาหู่นะ
39 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มนัส กุลแก้ว
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิติศาสตร์ เมืองมา
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มะลิวัลย์ โปทา
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เดชาธร คลทรงแสน
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศรีวรรณ อนุวัยยา
50 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
51 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
52 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
53 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
54 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
2.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
55 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
2.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
56 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
57 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
58 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
59 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล
2.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
3.เด็กชาย บุญมี จันต๊ะคาด
4.เด็กชาย พนมกร ชัยมังกรทอง
60 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
61 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
2.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองมูลทราย
3.นาย คุณาสิน ปี่เจ้อ
4.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
62 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
2.นางสาว มณีพร ลาหู่นะ
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สุมิตรา ไชยสนาม
63 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
2.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
3.เด็กชาย ธนกฤต ธนามณี
4.เด็กชาย อังคาร ดวงแก้ว
64 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
65 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐวุฒิ วันดี
2.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
3.นาย มนัส กุลแก้ว
4.นาย มนัส กุลแก้ว
66 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พลอยงาม วงค์ปันนา
2.นางสาว ทิพวรรณ เพรชเขมา
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ดาว นามแสง
67 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
68 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
69 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิตติรัช กลิ่นพล
70 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
71 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
72 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
73 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกธนสร เสงี่ยมวงศ์
74 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิชญาภา ขวาเมืองพาน
75 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นคร พงษ์ประติยานนท์
76 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
77 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มนัส กุลแก้ว
78 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นรีกานต์ รอดเงิน
79 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
80 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
81 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พิทวัส อินต๊ะวงค์
82 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
83 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มนัส กุลแก้ว
84 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
85 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
86 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
87 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษฎา ครูบา
2.เด็กชาย ธนากร เรียบปวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010797023773193 วินาที