ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณภา พรหมปัญญา
2.นางสาว สุรางคนา แก้วดำ
3.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
4.นางสาว ณัชชา คิดอ่าน
5.เด็กหญิง บัวเงิน คำดี
6.นางสาว อนุสรา พงษ์เดช
7.นางสาว วรินพร สารรัตน์
8.นางสาว สหฤทัย นุชน้อย
9.นางสาว ศิรินภา เท่าขัน
10.เด็กหญิง อมิตตดา มูลวงค์
11.เด็กหญิง ธัญภัค ปงลังกา
12.เด็กหญิง ทิพตะวัน ทองผาง
13.นางสาว นุสบา มาฤทธิ์
14.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
15.นางสาว เจนจิรา ทรายหมอ
16.เด็กหญิง กรกฏ เมนสุวรรณ์
17.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
18.นางสาว ฉวีวรรณ จันทอนดี
19.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
20.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
21.นางสาว พัชรนันท์ มาสุข
22.เด็กหญิง ชนิดา พลสวัสดิ์
23.เด็กหญิง จิราภรณ์ ปวนศักดิ์
24.เด็กหญิง อภัชพร จันทคาม
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณประภา
2.เด็กชาย พิชัย มือโป๊ะคา
3.เด็กชาย สิปกร อายี
4.เด็กชาย รัชชานนท์ อาจอ
5.เด็กชาย ทัศกร นามสุข
6.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
7.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
8.เด็กชาย สุมไทย ยาแล
9.เด็กชาย ศุภชัย ก่งเซ่ง
10.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรถาวทรัพย์
11.เด็กชาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
12.เด็กชาย บุญ ไทยใหม่
13.เด็กชาย อาล่อง โวยแม
14.เด็กชาย ดาวิด พงศวดาร
15.เด็กชาย ศรายุทธ อุ่นเป็ง
16.เด็กชาย วีระพงษ์ ลงเสาร์
17.เด็กชาย ชาติชาย รักไทย
18.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
19.นาย อัครเดช เพียวเปียพ
20.เด็กชาย สมหวัง สมิตินันทน์
21.เด็กชาย ภวัต เยส่อ
22.เด็กชาย ศิลป์ชัย ชุ่มมงคล
1.นาย ดิเรก น้อยหมอ
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปภาณิน ภิระบรรณ์
2.เด็กหญิง อภิญญา นันต๊ะ
3.เด็กหญิง สมฤทัย ใหม่แก้ว
4.เด็กหญิง ยลรดี ยอดบุญศรี
5.เด็กหญิง กุลนันต์ โกเสนตอ
6.เด็กหญิง พรธวัล วงค์ปืม
7.เด็กหญิง ศศิฉาย แก้วดำ
8.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
9.เด็กหญิง เกตศิรินทร์ เฉลียงพงค์
10.เด็กหญิง กุลณัฐ ลีลารักษ์
11.เด็กหญิง กุลนันท์ ลีลารักษ์
12.เด็กหญิง ภัคจิรา ชสินธุ
4 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐพรรณ ขันแก้ว
2.นางสาว สิริยากร ยะกาศ
3.นางสาว อารยา ธรรมวงค์
4.นางสาว ปิยดา วะรีวะราช
5.นางสาว สุธีรา ธรรมวงค์
6.นางสาว สิริกาจณ์ ธรรมวงค์
7.นางสาว หล้า นามแก้ว
8.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมูล
9.นางสาว พัชรินทร์ ราชสมบัติ
10.นางสาว วรินพร สารรัตน์
5 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บุญฤทธิ์ หลวงสอน
2.เด็กชาย พณัชกร พรหมปัญญา
3.นาย ศูภวิชญ์ ตุ่นภักดี
4.นาย เจษฎา พรหมเลิศ
5.นาย วิวัฒน์ นุตกาศ
6.นาย คงฤทธิ์ แซ่ลี้
7.เด็กชาย ภากร เขียวเซ้น
8.นาย อ่อน สมชาย
6 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บิว มณีวงค์
2.เด็กหญิง หอม มณีวงค์
3.เด็กหญิง วรรณา วงศ์ใหญ่
4.เด็กหญิง บัวติ๊บ ปัญญา
7 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชนิณธร คุณนุช
2.เด็กชาย จิรวุฒิ ชนะวัง
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ พรหมปัญญา
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
2.นางสาว นภาพร แลเชอ
3.นางสาว สิธิกาญจน์ ธรรมวงศ์
4.นางสาว สุธีรา ธรรมวงศ์
9 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมชาย พิมพ์ชัย
2.นาย ฤทธิพงษ์ ทามะนา
3.นาย รัฐศาสตร์ สืบเเก้ว
4.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
5.นาย อภิสิทธิ์ จันทร์ดี
1.นาย นิมิตร ไตรบุญรักษ์
10 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว รร.เชียงแสนวิทยาคม รร.เชียงแสนวิทยาคม
11 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธารพระกร ศิริกัน
2.เด็กชาย ทัศกร นามสุข
3.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
4.เด็กชาย มัยตรี ปาจีคำ
5.เด็กชาย สุมไทย ยาแล
6.เด็กชาย จักรี ภิระบัน
7.เด็กชาย สมหวัง สมิตินันทน์
8.เด็กชาย ดาวิด พงศวดาร
9.เด็กชาย ชาติชาย รักไทย
10.เด็กชาย อัครเดช เพียวเปียะ
11.เด็กชาย ธีรศักดิ์ แลเชอ
12.เด็กชาย ชโนทัย แซ่หาง
1.นาย ดิเรก น้ายหมอ
12 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รร.เชียงแสนวิทยาคม รร.เชียงแสนวิทยาคม
13 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นันท์สินี อนันต์ชยาจิตกุล
2.เด็กหญิง ชมพู่ เซอหมื่อ
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดำรงธรรม
4.เด็กหญิง สิริมาศ แก้วรากมุข
5.เด็กหญิง นุช อินหงส์
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยจินดา
7.เด็กหญิง พิมพ์นภา ยางยุทธ์
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ สะโง้
9.เด็กหญิง พัชรียา พันธุ์อำไพ
10.เด็กหญิง สายลม นามอ่อน
11.เด็กหญิง อ่อนแก้ว สิริชัย
12.เด็กหญิง ปานปรีญา ธรรมวรรณ
1.นาย รวี คิดอ่าน
14 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จุลพงศ์ สุยะเหล็ก
2.เด็กชาย สาธิต จำรัสพิพัฒน์อาทร
3.เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ จันทาพูน
4.เด็กชาย ธรรพ์ธร บุญนำ
5.เด็กชาย นวพล ไชยลังกา
6.เด็กชาย ปรัชญา ฝ่ายแก้ว
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วกำเนิด
1.นาย พูนศักดิ์ สุธีชัย
15 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เนตรนภา ศรีธิเป็ง
2.นางสาว ชลิดา กันทะดง
3.นางสาว นก หงษ์ทอง
4.นางสาว ณดาว อินทร์ยงค์
5.นางสาว หฤทัย แก้วดำ
6.นางสาว ลิปิการ์ พรหมปัจจา
7.นางสาว จันทรัสม์ ชิดโพธิ์ทอง
8.นางสาว กรรณิการ์ แอฤทธิ์
9.นางสาว สุฑารัตน์ อินต๊ะวิชัย
10.นางสาว น้ำทิพย์ จับใจนาย
1.นาย รวี คิดอ่าน
16 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วีรศักดิ์ เมืองมา
2.นาย เกียรติศักดิ์ เมืองมา
3.นาย วิทยา ก้างยาง
4.นาย คุณากร ร้องหาญแก้ว
5.นาย ยี่แก้ว นามแก้ว
6.นาย วรวุฒิ จันแปงเงิน
7.นาย กันตพงค์ อธิวัชรวงค์
8.นาย ณฐพฤทธิ์ ดวงมาลัย
1.นาย พูนศักดิ์ สุธีชัย
17 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
1.นาง สมศรี สวัสดี
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
1.นาง สมศรี สวัสดี
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
2.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
1.นาง สมศรี สวัสดี
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
1.นาง สมศรี สวัสดี
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
1.นาง สมศรี สวัสดี
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
1.นาง สมศรี สวัสดี
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
1.นาง สมศรี สวัสดี
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
1.นาง สมศรี สวัสดี
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
1.นาง สมศรี สวัสดี
26 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรี ภิระบัน
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
27 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2.นาย ณัฐกร พูนศิริ
28 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ จันอิฐ
2.เด็กหญิง สมิตา ปัดชัยโย
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
29 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ขำทา
2.นาย วรัณญู วงค์เมืองมา
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ หล้าเป็ง
30 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ วงศ์พระจันทร์
2.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจเป็ง
31 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
2.เด็กชาย วรัณญ วงค์เมืองมา
32 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
33 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พรนภา ไชยศักดิ์
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2.นาย ณัฐกร พูนศิริ
34 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กฤติการณ์ ธรรมวงค์
2.นางสาว มณฑิญาภรณ์ บุญเสนาะ
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
35 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พรมมินทร์ พม่า
2.เด็กชาย สรวิศ สมจิตร
3.นาย กวิน สุพรรณ์
36 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ขำทา
2.นางสาว พรนภา ไชยศักดิ์
37 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
38 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
39 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร ์สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อรัชพร จันทคาม
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อมรเทพ สิทธิแก้ว
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพกร ฤทธิ์จันทร์ดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
50 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุรางคณา แก้วดำ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
51 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภานุภัทร สุทธคำ
2.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
52 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภานุภัทร สุทธคำ
2.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
53 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เจษฎา สันถนอม
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
54 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปานชนก ปัญญากาศ
2.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
4.เด็กหญิง หล้า นามซัน
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
55 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย หัสดินทร์ อินตะคำ
2.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
3.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
56 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
57 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
2.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
3.เด็กหญิง หล้า นามซัน
4.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
1.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
2.นาง วิภา กันสีเวียง
58 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
2.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
3.เด็กชาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
59 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
60 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
61 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
62 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
63 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนุกูล ขันทะพันธ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
64 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
65 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
66 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย รัฐศาสตร์ สืบแก้ว
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
67 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภัสนุพงศ์ แสนศักดิ์หาญ
2.เด็กชาย สรวิศ สมจิตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0075252056121826 วินาที