ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จะจอ แซ่เปอะ
2.เด็กชาย จิ๋วหนึ่ง แซ่หลี่
3.นาย กวินภพ การดาณิการ์
4.เด็กชาย พีรทัตต์ สุดด้วง
5.เด็กชาย บอล ทรายมูล
6.นาย มุขพล จับใจนาย
7.เด็กชาย คำฟู กุลแก้ว
8.เด็กชาย หลงทิศ เทิดไทย
9.เด็กชาย ณัฐนันท์ ชลมณีกุล
10.เด็กชาย ยี่ ไทยใหญ่
11.นาย ติ๊บ ไทยอ่อน
12.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
13.เด็กชาย บุญมี นามใส
14.เด็กชาย ชาตรี มาเยอะ
15.เด็กชาย อาหล่อง โวยแม
1.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุทิน เขื่อนคำแสน
2.นาย อาแง เชอเหมือ
3.นาย ณัฐวุฒิ สุพงษ์
4.นาย สุรกิจ แซ่เจอว
5.นาย แมน สุพนาม
6.นาย ชูศักดิ์ ไทยใหญ่
7.นาย สมชาย จันทร์งาม
8.นาย อดิศร นันทะศรี
9.นาย วรายุทธ ใจชื้น
10.นาย ยาซอ มาเยอะ
11.นาย ภูมิ ทองไทย
12.นาย สุดเขต อายี่กู่
13.นาย สุริยันต์ ราศรี
14.นาย พีระพล แซ่จึง
15.นาย ศราวุธ ปันกองงาม
1.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย หลงทิศ เทิดไทย
2.นาย ณัฐนันท์ ชลมณีกุล
3.เด็กชาย ยี่ ไทยใหญ่
4.นาย ติ๊บ ไทยอ่อน
5.นาย กวินภพ การดาณิการ์
6.เด็กชาย พีรทััตต์ สุดด้วง
7.เด็กชาย คำฟู่ กลุแก้ว
8.เด็กชาย บอล ทรายมูล
9.นาย มุขพล จับใจนาย
10.เด็กชาย จะจอ แซ่เปอะ
11.เด็กชาย จิ้วหนึ่ง แซ่หลี่
12.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
1.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
4 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2.นาย สุทิน เขื่อนคำแสน
3.นาย ยาซอ มาเยอะ
4.นาย อาแง เชอเหมือ
5.นาย ศราวุธ ปันกองงาม
6.นาย สุรกิจ แซ่เจอว
7.นาย แมน สุพนาม
8.นาย ชูศักดิ์ ไทยใหญ่
9.นาย สมชาย จันทร์งาม
10.นาย อดิศร นันทะศรี
11.นาย ภูมิ ทองไทย
12.นาย สุดเขต อายี่กู่
1.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
2.นาย มณเฑียร มามาตร์
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ลิขิต แซ่จ้าว
2.เด็กชาย หยงชิง แซ่หยาง
3.นาย ภาณุวัตน์ แซ่ฟ้า
4.นาย ประภัทร ใจพรม
5.เด็กชาย สมหมาย จี่เบี่ยกู่
6.เด็กชาย ฐิติชัย แซ่เฉิน
7.นาย ศักรินทร์ ทายะหมอ
8.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ตาโน
9.เด็กชาย สุเทพ แซ่ลี้
10.เด็กชาย ฉลองศักดิ์ กุลศิริฉาย
11.เด็กชาย รัตนศักดิ์ ใจมีสุขมากล้น
12.นาย วรยุทธ โนรี
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
6 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชชา ภิรเจตน์
2.เด็กหญิง พนิดา คะติ
3.นางสาว พนิดา จะแต๋
4.เด็กหญิง วรินทร เบทู
5.เด็กหญิง สุวรรณี มาเยอะ
6.นางสาว จิรภัทร มโนรส
7.นางสาว สุวนันท์ เยมอ
8.นางสาว ชธิภา ชื่นปัญญานิมิต
9.นางสาว อาชู เชอมือ
10.เด็กหญิง ปราญิชา แสงคำ
11.เด็กหญิง อัจฉรา แซ่หลี
12.นางสาว ชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
7 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กวินภพ การดาณิการ์
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาแง เชอเหมือ
2.นาย คำฟู่ กลุแก้ว
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
9 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาแง เชอเหมือ
2.นาย คำฟู่ กลุแก้ว
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
10 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศราวุธ ปันกองงาม
2.นาย ยาซอ มาเยอะ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ
11 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศราวุธ ปันกองงาม
2.นาย ยาซอ มาเยอะ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย ธนพล เหมงามเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010670900344849 วินาที