ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กันทิมา ขะขอม
2.เด็กหญิง ศศินา ใจธรรม
3.นางสาว สายฝน ทายะนา
4.นางสาว สร้อยสุดา ก้างยาง
5.เด็กหญิง จันทกานต์ ชาวลี้แสน
6.เด็กหญิง หอมนวล ปาเทาเค
7.เด็กหญิง บัณฑิตา มณีชัย
8.เด็กหญิง เฌนิศา แสงสมบูรณ์
9.เด็กหญิง ฮามิด๊ะ สามะแอ
10.เด็กหญิง จริญญา ผัดแสง
11.นางสาว ธัญญาเรศ บุญก้ำ
12.เด็กหญิง จาม งามเมือง
13.นางสาว สุภานันท์ ชุ่มมงคล
14.เด็กหญิง พรชิตา นามเฮือง
15.นางสาว โสภา เชอหมื่อ
16.เด็กหญิง กัญนิกา วิยาพร้าว
17.เด็กหญิง ตาล ตาเงิน
18.เด็กหญิง จิรัชญา จินดาธรรม
19.นางสาว อารีย์ มาเยอะ
20.นางสาว กรกนก อางิ
21.เด็กหญิง ปาณิสรา มาละแซม
22.เด็กหญิง นุศรา อินต๊ะคำ
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เหมราช แซ่หมื่อ
2.นาย ญาณวุฒิ แซ่ลี
3.เด็กชาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
4.เด็กชาย สมชาย เยลื้อ
5.นาย มนตรี มณีวรรณ์
6.เด็กชาย วันชัย ยิวมื่อ
7.นาย สมบัติ เยลื้อ
8.เด็กชาย นตรินทร์ มีชัยก่อสกุล
9.นาย ณัฐวุฒิ ไชยซาววงค์
10.นาย เดชาธร สุวรรณ
11.นาย นครินทร์ แสนคำหล่อ
12.เด็กชาย วชิพงษ์ ปัญญเทพ
13.เด็กชาย ทวีพงษ์ เชื่อ
14.เด็กชาย ชัชวาล จับใจนาย
15.เด็กชาย วรัญญ มาเยอะ
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภานุพงษ์ พงษ์เดช
2.นาย ธนุวัฒน์ ปินทรายมูล
3.นาย ประพัฒน์ชัย กาหะ
4.นาย ศราวุฒิ สอนสุกอง
5.นาย ศุภวัฒน์ หน่อแก้ว
6.นาย ธีรภัทร์ จันทาพูน
7.นาย รัฐคุณ สุริยกระจ่าง
8.นาย สิทธิโชค ก้างออนตา
9.นาย อาฉี โวยแมกู่
10.นาย มดน้อย หองยอย
11.นาย ทินกร มาเยอะ
12.นาย ธวัชชัย โคนซงแสน
13.นาย ศตวรรษ หล้าเป็ง
14.นาย วราเสฎฐ ดวงจันทร์
4 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พุด ตาเงิน
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี สุขจิตร์
3.เด็กหญิง เน็ม คำน้อย
4.เด็กหญิง เอ้ย ตาสังข์
5.เด็กหญิง ชลธิดา จินดาธรรม
6.เด็กหญิง กัลยา ชาวลี้แสน
7.เด็กหญิง คำหลู่ ไทยใหญ่
5 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ยศกร คนทรงแสน
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ จันโย
3.เด็กชาย เด่นชัย โกเสนตอ
4.เด็กชาย สิรวิชญ์ คำมูลกาศ
5.เด็กชาย ศุภกร กาหะ
6.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วันดา
7.เด็กชาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
6 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กัลยรัตน์ ภิรักษ์
2.นางสาว ณัฐธิกานต์ น้อยหมอ
3.เด็กหญิง สิรินทรา กาวงค์
4.นางสาว ศศิประภา นามะยอม
5.นางสาว เขื่อนแก้ว ม่วง
6.นางสาว อารียา กันธะยศ
7.นางสาว พิมพ์ชนก ทรายหมอ
8.นางสาว มุนิสสรา แก่นจัน
7 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วีระชัย ใคร้ก้ำ
2.นาย ธีระพงศ์ แก้วรากมุข
3.นาย ดนุพร รินตา
4.นาย ศุภฤกษ์ บุญปัญญา
5.นาย นิพิฐพนธ์ มูลวงค์
6.นาย รัฐศรันย์ อนุชิตวรการ
7.นาย อาฉี โวยแมกู่
8.นาย สุทพิพัฒษ์ ใจทา
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เอ้ย ตาสังข์
2.เด็กหญิง อ้อม แร่ทองคำ
3.เด็กหญิง จริญญา ผัดแสง
4.เด็กหญิง จาม งามเมือง
5.เด็กหญิง เน็ม คำน้อย
9 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัลยรัตน์ ภิรักษ์
2.นางสาว ชนัฐดา ทายะนา
3.นางสาว อรทัย ลาหมื่อกู่
4.นางสาว ดวงจันทร์ แซดู่
5.นางสาว ือารีย์ มาเยอะ
10 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จักรกฤษณ์ มูลแจ่ม
2.นาย เทวินทร์ ยาณะ
3.นาย นริศศักดิ์ วงษ์สุบรรณ
4.นาย ภุวดล ธินะ
5.นาย สุชัย ไทใหญ่
11 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศินา ใจธรรม
2.นางสาว กรกนก อางิ
3.นางสาว ธัญญาเรศ บุญก้ำ
4.นางสาว อารีย์ มาเยอะ
5.นางสาว สุภานันท์ ชุ่มมงคล
6.เด็กหญิง กัญนิกา วิยาพร้าว
7.เด็กหญิง เฌนิศา แสงสมบูรณ์
8.นางสาว หอมนวล ปาเทาเค
9.เด็กหญิง จันทกานต์ ชาวลี้แสน
12 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เหมราช แซ่หมื่อ
2.เด็กชาย ญาณวุฒิ แซ่ลี
3.เด็กชาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
4.เด็กชาย สมชาย เยลื้อ
5.เด็กชาย มนตรี มณีวรรณ์
6.เด็กชาย วันชัย ยิวมื่อ
7.เด็กชาย สมบัติ เยลื้อ
8.เด็กชาย นตรินทร์ มีชัยก่อสกุล
9.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยซาววงค์
10.เด็กชาย เดชาธร สุวรรณ
11.เด็กชาย นครินทร์ แสนคำหล่อ
12.เด็กชาย วชิพงษ์ ปัญญเทพ
13 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาฉี โวยแมกู่
2.นาย ภานุพงษ์ พงษ์เดช
3.นาย ธีรภัทร์ จันทาพูน
4.นาย ประพัฒน์ชัย กาหะ
5.นาย ธนุวัฒน์ ปินทรายมูล
6.นาย สิทธิโชค ก้างออนตา
7.นาย ศราวุฒิ สอนสุกอง
14 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อาร์ม บุญมี
1.นาย ชาติ วรภู
15 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชยุตพงศ์ แซ่หลี
1.นาย ชาติ วรภู
16 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาร์ม บุญมี
2.เด็กหญิง แสง นามแสง
1.นาย ชาติ วรภู
17 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชยุตพงศ์ แซ่หลี
2.นางสาว แสง นามแสง
1.นาย ชาติ วรภู
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ทิวงศ์
1.นาย ชาติ วรภู
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐกิจ ทรายเหนือ
1.นาย ชาติ วรภู
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ทิวงค์
2.นางสาว ชนัฐดา ทายะนา
1.นาย ชาติ วรภู
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุวัฒน์ จำปา
2.นาย ณัฐกิจ ทรายเหนือ
1.นาย ชาติ วรภู
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุวัฒน์ จำปา
2.นางสาว ชนัฐดา ทายะนา
1.นาย ชาติ วรภู
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เอกภัทร ณ เมืองสอง
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ
24 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กัญญาวีร์ จารศักดิ์
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ
25 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ หะวัน
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา บัวจี๋
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
26 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ยอดชาย สุราเมย์
2.เด็กชาย จีรวัฒน์ ไข่กา
3.เด็กชาย กรพิทักษ์ ทองหล่อ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
27 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง นภัสสร ส่างจอ
2.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ จินดาธรรม
3.เด็กหญิง พัชญา กับปะหะ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
28 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จีรพรรณ ก้างออนตา
2.เด็กชาย อรรถพล ไชยวงค์
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ
29 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทรัพย์สิน จันทาพูน
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ
30 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กาญจนา บุญใส
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ
31 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สิริ สุตะวงค์
2.นางสาว โสภา ลาหุนะ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
32 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปิยพงษ์ สุเตนัน
2.นาย คมสันต์ ปอเทาเค
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
33 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นรินทร์ ใหม่น้อย
2.นางสาว พรรณนิภาพร ท่าดีสม
3.นางสาว สุวนันท์ ขันแก้ว
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
34 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชานนท์ จิโน
2.นาย ฐิติพงษ์ มูลวงค์
3.นาย พันธกานต์ ชุ่มมงคล
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
35 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชาญชัย จินดาธรรม
2.นางสาว มาริษา สอนสุกอง
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ
36 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สิรินทรา กาวงค์
37 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐธิกานต์ น้อยหมอ
38 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุขชัย ไทยใหญ่
39 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นงเยาว์ แก้วรากมุข
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วราเสฎร์ ดวงจันทร์
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สมบัติ เยลื้อ
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนพล หอมมาก
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มุนิสสะรา แก่นจัน
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรัญญู มาเยอ
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นครินทร์ แสนคำหล่อ
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุวนันท์ บรรพตพัฒนา
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพดล น้อยหมอ
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เขื่อนแก้ว ม่วง
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนพล หอมมาก
50 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมบัติ เยลื้อ
2.เด็กชาย ทวีพังษ์ เชมื่อ
3.นาย เหมราช แซ่หมื่อ
4.เด็กชาย วรัญญู มาเยอะ
51 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุขชัย ไทยใหญ่
2.นาย ณัฐวุฒิ ไชยซาววงค์
3.นาย มั่นเล็ก ตาสังข์
4.นาย วราเสฏฐ์ ดวงจันทร์
52 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มุนิสสะรา แก่นจัน
2.นางสาว ณัฐธิกานต์ น้อยหมอ
3.เด็กหญิง สิรินทรา กาวงค์
4.นางสาว อารียา กันธะยศ
53 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาฉี โวยแมกู่
2.นาย วราเสฏฐ์ ดวงจันทร์
3.นาย มั่นเล็ก ตาสังข์
4.นาย เดชาธร สุวรรณ์
54 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เอื้อการย์ ซางลี้แสน
2.นางสาว กาญจนา บุญใส
3.นางสาว นงเยาว์ แก้วรากมุก
4.นางสาว สิรินทรา กาวงค์
55 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐที จันทาพูน
2.เด็กชาย ธัญชกิตต์ กันทฤทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0073990821838379 วินาที