ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชาติเจริญ เชมือ
2.เด็กชาย ณัฐพล ฑูลสันติ
3.เด็กชาย สมชาย เยซอกู่
4.เด็กชาย อาซอง เยอะซอกู่
5.เด็กชาย จักร์ดุล แซ่หาญ
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
2.นาย บรรจงฤทธิ์ สุทธสม
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กานต์ ชูเซ่
2.เด็กชาย บุญช่วย ชีวินจรัสเรือง
3.เด็กชาย วีระศักดิ์ เพเมียะ
4.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
5.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ
6.เด็กชาย ศุภชัย เชอหม่ีอ
7.เด็กชาย อนันต์ เบเชกู่
8.เด็กชาย อภิสิทธิ์ เล่ายีป่า
9.เด็กชาย วรดร อ่วยยือ
10.เด็กชาย วีรยุทธ วุยยือ
11.เด็กชาย ยอดชาย มือแลกู่
12.เด็กชาย วีรวััฒน์ แซ่หลี่
1.นาย ชวลิต ชัยชนะ
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย นายสายเจี้ยว สมดี
3.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
4.นาย ธงชัย หม่อปอกู่
5.นาย ชำนาญ เมอเลกู่
6.นาย กิจการ แซ่ะตุ
7.นาย ธีรยุทธ กันทรอุดมสุข
8.นาย สมชาย พูเมีย
9.นาย ปอโล มือแล
10.นาย อาโม่ เหมือเลอกู่
11.นาย วิชัย หม่อโบกู่
12.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
1.นาย ชวลิต ชัยชนะ
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3.เด็กหญิง ณิชากานต์ เบียวแล
4.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
5.เด็กหญิง ดวงพร สุขเจริญ
6.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
7.เด็กหญิง นุช แซ่จู
8.เด็กหญิง ฐิติพร แดนไตรรัตน์
9.เด็กหญิง ธัญภา แซ่หลี
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่จาง
11.เด็กหญิง มุฑิตา กุ่ยยือ
12.เด็กหญิง อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
1.นาย ทินกร สวนทะ
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาแล่ มือชอกู่
2.เด็กชาย ชินวัตร บัวรุ่ง
3.เด็กชาย มนตรี แซ่คุง
4.เด็กชาย วโรดม แซ่่ถ่าน
5.เด็กชาย ธนาวุฒิ กันทรมโหฬาร
6.เด็กชาย อาก่า เพเมียกู่
7.เด็กชาย ปิยะพัทธ์ คาล่า
8.เด็กชาย อมรเทพ คงคากิตติคุณ
9.เด็กชาย วิชัย แซ่เซอ
10.เด็กชาย ศรัณยู แซ่ถ่าน
11.เด็กชาย นพพล แซ่จู
12.เด็กชาย ทัตเทพ ทวีอภิรดีไพจิตร
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
6 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐรุจา ชีวินประภาศรี
2.นางสาว อารียา ศิริวงค์
3.นางสาว วรัญญา ยืนยง
4.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
5.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
6.นางสาว ปิลันธนา มาเยอะ
7.นางสาว สุนิสา จางจา
8.นางสาว สุพรรณี แซ่เฉิน
9.นางสาว กรวิภา แซ่จี้
10.นางสาว ปิยะฉัตร แซ่ย่าง
11.นางสาว จีรนันท์ ศักดากันทร
12.นางสาว ณัฐวดี เด่นวิทยวงค์
1.นาย ทินกร สวนทะ
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
2.นาย อาผ่า มาเยอะ
3.นาย อาผิง แซ่หลี่
4.นาย พลวัต กันทรมณฑล
5.นาย ธนัญชัย พงศ์พิริยะนนท์
6.นาย ต่อศักดิ์ แซ่สี่ว์
7.นาย นพดล กันทรมณฑล
8.นาย โชคชัย ชืวินเกียติขจร
9.นาย วาทิน สิริกุลโพธิ์ธรรม
10.นาย อะลียุดดิน อับดุลอารี
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
8 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิรุนันท์ จะก่า
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
9 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย หล่อแพ แลเชอ
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
10 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
2.เด็กหญิง จิรุนันท์ จะก่า
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
11 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย หล่อแพ แลเชอ
2.เด็กชาย ศรัญยู แซ่ถ่าน
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
12 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อารียา เจริญทั้งสุขศิริ
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
13 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาล่า หมื่อเแลกู่
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
14 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
2.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
15 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาล่า เซมือหมื่อแลกู่
2.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
16 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
1.นาย ทินกร สวนทะ
17 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ
3.เด็กชาย อาแล่ มือชอกู่
1.นาย ทินกร สวนทะ
18 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
3.เด็กหญิง ปนิดา กระแสร์
1.นาย ทินกร สวนทะ
19 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
1.นาย ทินกร สวนทะ
20 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
1.นาย ทินกร สวนทะ
21 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
2.นาย อาผิง แซ่หลี
1.นาย ทินกร สวนทะ
22 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
3.นางสาว ปิลันธนา มาเยอะ
1.นาย ทินกร สวนทะ
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
2.นาย อาผิง แซ่หลี
3.นาย ปอโล มือแล
1.นาย ทินกร สวนทะ
24 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาผิง แซ่หลี
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
1.นาย ทินกร สวนทะ
25 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สมชาย เยชอกู่
26 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
27 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
28 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
29 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อารียา ศิริวงค์
30 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิจการ แซ่ะตุ
1.นาย ทินกร สวนทะ
31 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรัญญา ยืนยง
32 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
1.นาย ทินกร สวนทะ
33 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
34 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาซอง เยอะซอกู่
35 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาผิง แซ่หลี
1.นาย ทินกร สวนทะ
36 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ดวงพร สุขเจริญ
37 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
38 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นิชากานต์ เปียวแล
39 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
1.นาย ทินกร สวนทะ
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จีรนันท์ ศักดากันทร
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
1.นาย ทินกร สวนทะ
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
1.นาย ทินกร สวนทะ
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารีียา ศิริวงค์
2.นางสาว วรัญญา ยืนยง
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
1.นาย ทินกร สวนทะ
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย ส่ายเจี้ยว สมดี
1.นาย ทินกร สวนทะ
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนันต์ เบเซกู่
50 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
1.นาย ทินกร สวนทะ
51 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาผิง แซ่หลี
52 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวิทย์ แซ่เฉิน
53 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.041863918304443 วินาที