ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
2.เด็กหญิง พัชรวรรณ เนาวราช
3.เด็กหญิง กาญจนา มิสา
4.เด็กหญิง พรรณษา บัวงาม
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย วีระพงศ์ ศรีสุนทร
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อรวรรณ เนาวราช
2.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
3.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
4.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย วีระพงศ์ ศรีสุนทร
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สิงหา วงค์มุ่ย
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เป็งเรือง
3.เด็กชาย ทรงพล เกษนาวา
4.เด็กชาย ชัชนันท์ อินทรสุวรรณ
5.เด็กชาย ธีรภัทร สิทธิวงษา
6.เด็กชาย ไพรพนา มาใจ
7.เด็กชาย คมสันต์ วรรณจำปี
8.เด็กชาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
9.เด็กชาย สุภชัย แซ่เล่า
10.เด็กชาย อภิสิทธิ์ จันแปงเงิน
11.เด็กชาย นิรัตศัย แซ่ยะ
12.เด็กชาย อานนท์ เป็งดิบ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย วีระพงศ์ ศรีสุนทร
4 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
2.นาย ชลันธร ชูชื่น
3.นาย ณัฐนันท์ บุญเสือ
4.นาย จักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน
5.นาย ภานุวัฒน์ ปวงรังษี
6.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
7.นาย ชนะชัย ศรีอุด
8.นาย นราไพร มาใจ
9.นาย โชคชัย สิทธิ
10.นาย ศุภชัย ฟองแก้ว
11.นาย เมธี ผดุงโชคยิ่ง
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย วีระพงศ์ ศรีสุนทร
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รุ่งธนภพ ทรงชัยอิตรานนท์
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิชชาภา สลีสองสม
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
8 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พัสกร แสงสุดสาย
2.เด็กชาย ไพศาล แซ่ย้า
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
9 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กมลาสน์กมุท
2.เด็กหญิง พรพิมล ฟองแก้ว
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
10 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐริกา แซ่ท่อ
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
11 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กันกวี แซ่ลี
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
12 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐริกา แซ่ท่อ
2.นางสาว กุลจิรา วัชรกุลภูวนนท์
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
13 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกพันธ์ สว่างธนันต์
2.นาย อนุชา แซ่ซ่ง
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
14 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชินกร แซ่ซ่ง
2.นางสาว ณัฐริกา แซ่ท่อ
1.เด็กหญิง สุรชัย วัชระภาสร
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุริยันต์ วงค์ชาติสรร
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
16 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อริสา อินต๊ะวิชัย
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
17 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธัญภรณ์ เสนาวงค์
2.เด็กหญิง ณัฐริกา ประดับสงค์
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
18 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พศุตม์ แสนสุข
2.เด็กชาย พันธ์ณุรัตน์ สุชขสิงห์คลี
3.เด็กชาย ธญาณวุฒิ สุขแสง
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
19 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มาลัย จันแปงเงิน
2.เด็กหญิง อภิชญา กองมงคล
3.เด็กหญิง พรรณษา หอมเจริญ
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
20 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ หมื่นเงิน
2.เด็กหญิง ณธวรรณ ก่ำแก้ว
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
21 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กิตติศักดิ์ เป็งเรือง
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
22 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรพรรณ เงินสัจจา
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธาราทิพย์ ทองชัด
2.นางสาว รชนีกร คำน้อย
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
24 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐดนัย อินทรวงค์
2.นาย ตนุภัทร นุชพูน
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
25 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิพร จินดา
2.นางสาว ภานุมาศ วาเพ็ชร
3.นางสาว ธันย์ชนก จันแปงเงิน
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
26 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยูตะ ซางากาวา
2.นาย จิรเมธ แก้วแกมเงิน
3.นาย ภานุวัฒน์ เสนาวงค์
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
2.นาย สุรชัย คำภาสี
27 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฏดล เป็งเรือง
2.นางสาว ณัฐกา เงินสัจจา
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
28 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ไพรพนา มาใจ
29 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
30 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วิชัย ท่ออัศวนันท์
31 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กนกวรรณ สนม
32 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
33 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐกิตต์ คำน้อย
34 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศศิธร สุริน
35 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บัฌฑิต จันแปงเงิน
36 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พรรณษา บัวงาม
37 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรภัทร สิทธิวงษา
38 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชยุต แก้วสุข
39 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อรณี แพพิมพารัตน์
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รุ่งธนภพ ทรงชัยจิตรานนท์
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สิริลักษณ์ เงินสัจจา
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ขนิษฐา เงินสัจจา
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จักรกฤษณ์ แก้วแกมเงิน
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
2.นาย ธานินท์ ต๊ะสา
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
2.นาย ธานินท์ ต๊ะสา
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรพนา มาใจ
2.นาย กันกวี แซ่ลี
3.นาย อนุชา แซ่ซ่ง
4.นาย วิชัย ท่ออัศวนันท์
50 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชนิดา วงค์มุ่ย
2.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
3.นางสาว จิรารัตน์ จันแปงเงิน
4.นางสาว กนกวรรณ สนม
51 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐกิตต์ คำน้อย
2.นาย บัณฑิต จันแปงเงิน
3.นาย ชยุต แก้วสุข
4.นาย ทักษพล ทาสมบูรณ์
52 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มาลิษา ร่ำสูง
2.นางสาว ศศิธร สุริน
3.นางสาว อรหทัย สีชะเดช
4.นางสาว อรณี แพพิมพารัตน์
53 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุภชัย แซ่เล่า
2.นาย กันต์กวี แซ่ลี
3.นาย ประเสริฐ แซ่ย้ง
4.นาย ทัชชานนท์ ดวงภู
54 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
2.นางสาว จุฑามาศ จันแปงเงิน
3.นางสาว จิรารัตน์ จันแปงเงิน
4.นางสาว พรรณษา บัวงาม
55 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทราวุธ แก้วดำ
2.นาย ธวัชชัย จันแปงเงิน
3.นาย ชนะชัย ศรีอุด
4.นาย ชยุต แก้วสุข
56 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ขนิษฐา เงินสัจจา
2.นาย อัยลัดดา ยาวิชัยป้อง
3.นางสาว กัญญรัตน์ ซ่อนกลิ่น
4.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
57 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไพรพนา มาใจ
58 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นุติกร จันแปงเงิน
59 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
60 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
61 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
62 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
63 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
64 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
65 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำนวน
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ อินทะวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.046682119369507 วินาที