ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิทธิพัฒนา
2.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
3.เด็กชาย สิทธินน ไข่กา
4.เด็กชาย ศราวุธ แปงง้อน
5.เด็กชาย ใส ยังใบ
6.เด็กชาย ยศพัทธ์ จรเทศ
7.เด็กชาย บุรพล สีลากุล
8.เด็กชาย พละชัย จินดาธรรม
9.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
10.เด็กชาย ยุธภูมิ นที
11.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
12.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
13.เด็กชาย ภาคิม คำดี
14.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
15.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
16.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
17.เด็กชาย วิชาญ สุโข
18.เด็กชาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
19.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
20.เด็กชาย อาผ่า เปียงแล
1.นาย บุญเสิรฐ งามขำ
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อานนท์ อินต๊ะยะ
2.นาย วิทยา นนทะพา
3.นาย ศิริพงษ์ เกเย็น
4.นาย กิตติศักดิ์ อ้อบุญ
5.นาย พีรศักดิ์ พรมแจ้
6.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
7.นาย กิติภูมิ คืนมาเมือง
8.นาย นนทการ คำเงิน
9.นาย ธีรพัฒน์ กันทะลา
10.นาย เกษม คำหล้า
11.นาย อนุชา สอนราช
12.นาย เฉลิมชัย วิชาทยานนท์
13.นาย อภิสิทธิ์ ทองแฉลม
14.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
15.นาย อาชาวี เวยื่อ
16.นาย ธีรพัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี
17.นาย จักรพันธ์ ลืมแปง
18.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
19.นาย แสงเดช ยอดดอยคำ
1.นาย บุฐเสริฐ งามขำ
2.นาย สุขศิริ สุทธสาร
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กุัญญาวีร์ ปัญญารส
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บรรจงเลขา
3.เด็กหญิง กุลธิดา ชัยนิสงค์
4.เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
5.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรเดช พรมสา
2.นาย นิชิ หม่อโป๊ะกู่
3.นาย สุรเดช จิรวัฒน์พงษ์
4.นาย อาก่า เยอเบาะ
5.นาย ศุภชัย จีเบีย
1.นาย บุญเสิรฐ งามขำ
5 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
2.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
3.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
4.นางสาว วรฤทัย แซ่โค้ว
5.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
6.นางสาว นภาภัส ลาเชกู่
7.นางสาว ปราณี มาเยอะ
8.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
9.เด็กหญิง เจนจิรา คำเขื่อน
10.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
11.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
12.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
6 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ
2.นาย กฤตานน พรมมา
3.นาย ณัฐ แสงลี่
4.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
5.นาย อำนาจ แซ่ลี
6.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
7.นาย บรรพต จันทาพูน
8.นาย วสันต์ แชหมื่อ
9.นาย สิทธิศักดิ์ อภิสุนทรกุล
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญมา
2.เด็กหญิง สุทธวีร์ หม่อโปกู่
3.นางสาว วิภวานี หม่อโป๊ะกุ๋
4.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
5.เด็กหญิง ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
6.เด็กหญิง รุ่งนภา ลีซอ
7.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล
8.นางสาว กฤติกา ่แซ่ถั่ง
9.เด็กหญิง ด.ญ ปวันรัตน์ พ้นภัย
10.นางสาว ฮาน่า นิติดา
8 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ด.ช.เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2.เด็กชาย จิรายุ เขื่อนเพชร
3.เด็กชาย พิสิฏฐ นามนวล
4.นาย ชนะชัย ลือนาม
5.นาย ศุภากร บุญวงค์
6.นาย ตะวันฉาย ดอนสิงห์
7.เด็กชาย ศิริโชค แซ่ย่าง
8.เด็กชาย ชีต้า เชอหมือ
9.เด็กชาย ชวลิต ไทยยั่งยืน
10.เด็กชาย กิตติธร ซือมือ
11.นาย ธีรพงษ์ มาเยอะ
12.นาย วรวิทย์ ลาชี
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
9 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
3.นางสาว มาลี แซ่พ่าน
4.นางสาว ปาวาลี ทรงสิริวงศ์
5.นางสาว สไบทิพย์ ใจปินตา
6.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
7.นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หวัง
8.นางสาว วาสนา เชสว์สุวรรณวิไล
9.นางสาว สมศรี แยส่อ
10.นางสาว กันติยา แซ่มี
11.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
12.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
1.นางสาว พิชญา ปูธิปิน
10 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
2.นาย สมชาย แซ่หลิว
3.นาย ธนพล แซ่เหลว
4.นาย ดลชัย อาซือ
5.นาย กวิน แซ่หลี่
6.นาย อาช่อ อายี่กู่
7.นาย นครินทร์ ปาระมี
8.นาย นายจะละ แซ่ย่าง
9.นาย ทักษิณ เเซ่ยิ่ง
10.นาย ธวัชชัย นิมิตรถาวร
11.นาย อภิสิทธิ์ อภิโชคสถาพร
12.นาย ชวรัช พลกล้า
1.นาย เทวราช กรกฎกำจร
11 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
12 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
13 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จารุวัฒน์ อภิพัฒนาชัย
2.นาย ศุภชัย มาวงค์
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
14 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พีระภัทร ทรายหมอ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
1.นาย ศาสตรา ปาลี
16 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศุนิทรา วิบูลดวงจินดา
2.เด็กชาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
1.นาย ศาสตรา ปาลี
17 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นาย เอราวัณ บุญเรือง
1.นาย ศาสตรา ปาลี
18 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อกนิษธ์ ผาลาด
2.นาย อลังการณ์ แก้วมณี
1.นาย ศาสตรา ปาลี
19 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื่องฟู
20 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
2.นาย ภูประเสริฐ กัลยกรเฟื้องฟู
3.นาย เกษม คำหล้า
4.นาย กนกพล สิงธิสาร
21 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย ณัฐวัตร ห้วยไชย
3.นาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์สนทร
4.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
22 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย เกษม คำหล้า
3.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
4.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
2.เด็กชาย ศราวุธ ยอดมูลคี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.034842014312744 วินาที