ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รร. แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพชร ทรงศิริ
2.นางสาว สุขธิดา คำแสง
3.นางสาว ฮามีดะฏ์ แซ่ม่า
4.นางสาว นันทกานต์ ทรายคำ
5.เด็กหญิง เจนจิรา พรหมเทพ
6.เด็กหญิง จิตรกัญญา เซอมือ
7.เด็กหญิง ทิพย์ศิริ พรมเนศกาศ
8.เด็กหญิง กรรณิการ์ พรหมปัญญา
9.นางสาว หัทยา คำวงค์
10.เด็กหญิง กชกร เหล่ารินทอง
11.เด็กหญิง จิตรกัญญา เชอมือ
12.เด็กหญิง วนิดา มุกกาศ
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปานคำ
3.เด็กชาย บุญมี จันต๊ะคาด
4.เด็กชาย นพรัตน์ สนิท
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ มหาเฮง
6.เด็กชาย ศุภากร มณีวงค์
7.เด็กชาย พงศกร คำไร่
8.เด็กชาย ก๋อง กันใจ
9.นาย สมพงษ์ สิงห์แก้ว
10.เด็กชาย คุณาสิน ธุระวร
11.นาย ศุภกร กิตติชัยเจริญ
12.เด็กชาย กฤษณพงศ์ พรหมปาลิตร
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาย แมน ตนภู
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ฐิติพงศ์ ศิริวงษ์
2.นาย ภคพล เกเย็น
3.นาย เที่ยงธรรม แซ่ฉิง
4.นาย มงคล สุขประเสริฐ
5.นาย ณัฐพล เกตุโตกุล
6.นาย สรเดช คำแสง
7.นาย ณัฐกิตติ์ วราเมธากุล
8.นาย ฉัตรชัย แซ่ห้อ
9.นาย วรุตม์ อามอ
10.นาย สุทิพย์ จะมอ
11.นาย สมคิด เชอหมื่อ
12.นาย ณัฐดนัย จันทร์ทอง
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาย แมน ตนภู
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปทุมมา นามยี่
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภัทร จันทรา
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปฏิพล แซ่ชู
2.เด็กชาย พีรภัทห์ ช้างย้อ
1.นางสาว หมี่เตอะ มาเยอะ
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศิรชัช คำแปง
2.นาย ผไท พรมมา
3.นาย มัทธิว วงศ์พระคริสต์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐธิดา ยอดทิพย์
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา น้อยหมอ
3.เด็กหญิง ประไพภัสสร์ ปัญจขันธ์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พีรภัทท์ ช้างย้อ
2.นางสาว พลอย แสงทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
11 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วรินลักษณ์ เซี่ยงลี่
2.นางสาว วาสนา บุญนำ
3.นางสาว มนัสพร ธนโชติธีรนัย
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
13 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
14 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มนัส กุลแก้ว
15 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สหภาพ เครือบุญราช
16 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เดชาธร คลทรงแสน
17 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
18 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
2.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
19 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กาสอน
3.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
4.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
20 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นรีกานต์ รอดเงิน
21 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มนัส กุลแก้ว
22 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษฎา ครูบา
2.เด็กชาย ธนากร เรียบปวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0050590038299561 วินาที