ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณภา พรหมปัญญา
2.นางสาว สุรางคนา แก้วดำ
3.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
4.นางสาว ณัชชา คิดอ่าน
5.เด็กหญิง บัวเงิน คำดี
6.นางสาว อนุสรา พงษ์เดช
7.นางสาว วรินพร สารรัตน์
8.นางสาว สหฤทัย นุชน้อย
9.นางสาว ศิรินภา เท่าขัน
10.เด็กหญิง อมิตตดา มูลวงค์
11.เด็กหญิง ธัญภัค ปงลังกา
12.เด็กหญิง ทิพตะวัน ทองผาง
13.นางสาว นุสบา มาฤทธิ์
14.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
15.นางสาว เจนจิรา ทรายหมอ
16.เด็กหญิง กรกฏ เมนสุวรรณ์
17.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
18.นางสาว ฉวีวรรณ จันทอนดี
19.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
20.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
21.นางสาว พัชรนันท์ มาสุข
22.เด็กหญิง ชนิดา พลสวัสดิ์
23.เด็กหญิง จิราภรณ์ ปวนศักดิ์
24.เด็กหญิง อภัชพร จันทคาม
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณประภา
2.เด็กชาย พิชัย มือโป๊ะคา
3.เด็กชาย สิปกร อายี
4.เด็กชาย รัชชานนท์ อาจอ
5.เด็กชาย ทัศกร นามสุข
6.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
7.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
8.เด็กชาย สุมไทย ยาแล
9.เด็กชาย ศุภชัย ก่งเซ่ง
10.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรถาวทรัพย์
11.เด็กชาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
12.เด็กชาย บุญ ไทยใหม่
13.เด็กชาย อาล่อง โวยแม
14.เด็กชาย ดาวิด พงศวดาร
15.เด็กชาย ศรายุทธ อุ่นเป็ง
16.เด็กชาย วีระพงษ์ ลงเสาร์
17.เด็กชาย ชาติชาย รักไทย
18.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
19.นาย อัครเดช เพียวเปียพ
20.เด็กชาย สมหวัง สมิตินันทน์
21.เด็กชาย ภวัต เยส่อ
22.เด็กชาย ศิลป์ชัย ชุ่มมงคล
1.นาย ดิเรก น้อยหมอ
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บิว มณีวงค์
2.เด็กหญิง หอม มณีวงค์
3.เด็กหญิง วรรณา วงศ์ใหญ่
4.เด็กหญิง บัวติ๊บ ปัญญา
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วีรศักดิ์ เมืองมา
2.นาย เกียรติศักดิ์ เมืองมา
3.นาย วิทยา ก้างยาง
4.นาย คุณากร ร้องหาญแก้ว
5.นาย ยี่แก้ว นามแก้ว
6.นาย วรวุฒิ จันแปงเงิน
7.นาย กันตพงค์ อธิวัชรวงค์
8.นาย ณฐพฤทธิ์ ดวงมาลัย
1.นาย พูนศักดิ์ สุธีชัย
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
1.นาง สมศรี สวัสดี
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
1.นาง สมศรี สวัสดี
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
1.นาง สมศรี สวัสดี
8 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
1.นาง สมศรี สวัสดี
9 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
1.นาง สมศรี สวัสดี
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรี ภิระบัน
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
11 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
2.เด็กชาย วรัณญ วงค์เมืองมา
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
13 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
14 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
15 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร ์สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
16 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อมรเทพ สิทธิแก้ว
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
17 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
18 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพกร ฤทธิ์จันทร์ดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
19 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุรางคณา แก้วดำ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
20 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย หัสดินทร์ อินตะคำ
2.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
3.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
21 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
22 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
2.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
3.เด็กชาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
23 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
24 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0059399604797363 วินาที