ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

1. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0089 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เชอรี่ ทะมา
0056 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฤทัย มูลกาศ
2.นางสาว เนตรนภา ครองรัตน์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
0049 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
3.เด็กชาย พีระภัทร ทรายหมอ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
0040 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
0054 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นวพรรษ แก้วตุ่น
2.นางสาว มิลลัดดา กันทะธง
1.นาย ศาสตรา ปาลี
0053 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา
1.นาย ศาสตรา ปาลี
0081 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
2.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
3.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
4.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
0080 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
3.นาย พรรษา หมือแลกู่
4.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
0085 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิตา กอบศิลป์
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
3.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
4.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
0068 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
0060 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
0023 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อิทธิพล จี่เรือน
2.นาย วีรพงษ์ เงือกน้อย
3.นาย อนุพงษ์ มาแก้ว
4.นาย วีรภัทร บุญนัก
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
7.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
8.นาย อัครมงคล สมบุตร
9.นาย โสภณัฐ ปันแก้ว
10.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
11.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
1.นาง รุ่งอรุณ เหล่ารินทอง
2. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0101 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
0093 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
0075 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
0087 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พลอยงาม วงค์ปันนา
2.นางสาว ทิพวรรณ เพรชเขมา
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ดาว นามแสง
0046 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตยา แสนสลี
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
0052 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุพัฒน์ หน่อคำ
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
0021 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชชานนท์ นนทคำจันทร์
2.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
3.เด็กชาย แสง บุญศรี
4.นาย ติ๊บ ยี่แสง
5.นาย นคร พงษ์ประติยานนท์
6.นาย อาชาไนย ทรายหมอ
7.เด็กชาย นิรัติศัย จันทร์เขียว
8.นาย เกรียงไกร ยี่แสง
0022 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรธิดา รัตนบุรานันท์
2.นางสาว ชนิกานต์ ไชยอาสา
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
5.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
6.นางสาว พาทินธิดา ไสเอ้ย
7.นางสาว หญิง บุญแสง
8.เด็กหญิง กาญจนา ปฏิเสน
0058 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิรักษ์ ตาบประดับ
2.นางสาว อารีนันท์ โกวินชวนทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
0033 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฟอง นามยี่
2.นางสาว เสาร์หล้า ใส่คำ
3.นางสาว หอมฟอง วงค์คำ
4.นางสาว จุฑาทิพย์ มูเซอ
5.นางสาว แจกันเพชร โสภิษฐ์เพ็ญ
6.นางสาว ดรุณี เมธายศีวรกุล
7.นางสาว สกุณา นิมิตกันทร
8.นางสาว ภัทรพร ไชยวงค์
9.นางสาว นารี ชุมภูทิพย์
10.นางสาว เจนี่ เชอมือ
11.นางสาว พร คำแสง
12.นางสาว กชกร แสงสลี
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
0028 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
2.นางสาว พิชญาภา ขวาเมือง
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
5.นางสาว วิภาสินี สุมัธยม
6.นางสาว กันต์วลา ค้าขาย
7.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
8.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
9.นางสาว ชลธิชา แสงอ่อน
10.เด็กหญิง ญาณสิรี คำอ้าย
11.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
12.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
0103 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
0105 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
0106 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
0091 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
0078 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
2.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
0069 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิติศาสตร์ เมืองมา
0079 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
0097 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
0067 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
0101 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
0095 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิชญาภา ขวาเมืองพาน
0072 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
0107 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ
0019 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มงคล ดวงกุนา
2.นาย วัชพล หน่อแสง
3.นาย ธีรภัทธ กันธิกา
4.นาย สุรินทร์ แสงอินทร์
5.นาย วิรกุล ศรีวรรณ์
6.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองทรายมูล
7.นาย อนุกุล จันต๊ะคาด
8.นาย จงเจตน์ ยอดคำ
9.นาย ภาสกร เหมพิจิต
10.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
11.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
12.นาย คุณาสิน ปีเจ้อ
13.นาย สุทัศน์ คำแสง
14.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
15.นาย สมชาติ โวยลอง
16.นาย มนัส กุลแก้ว
17.นาย ฐิติพล ชื่นบัวอินทร์
18.นาย ศิวกร กันทะพงษ์
19.นาย ณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
20.นาย ธนพล คะจรรยา
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นาย อภิวัฒน์ กันทะวงค์
3. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0059 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0045 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรี ภิระบัน
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
0036 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
1.นาง สมศรี สวัสดี
0041 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
1.นาง สมศรี สวัสดี
0038 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ มั่งมูล
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
1.นาง สมศรี สวัสดี
0043 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุธิพงษ์ จินะ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
1.นาง สมศรี สวัสดี
0044 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
2.นาย ธีรศิลป์ สุริยศ
1.นาง สมศรี สวัสดี
0024 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บิว มณีวงค์
2.เด็กหญิง หอม มณีวงค์
3.เด็กหญิง วรรณา วงศ์ใหญ่
4.เด็กหญิง บัวติ๊บ ปัญญา
0051 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
2.เด็กชาย วรัณญ วงค์เมืองมา
0015 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณภา พรหมปัญญา
2.นางสาว สุรางคนา แก้วดำ
3.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
4.นางสาว ณัชชา คิดอ่าน
5.เด็กหญิง บัวเงิน คำดี
6.นางสาว อนุสรา พงษ์เดช
7.นางสาว วรินพร สารรัตน์
8.นางสาว สหฤทัย นุชน้อย
9.นางสาว ศิรินภา เท่าขัน
10.เด็กหญิง อมิตตดา มูลวงค์
11.เด็กหญิง ธัญภัค ปงลังกา
12.เด็กหญิง ทิพตะวัน ทองผาง
13.นางสาว นุสบา มาฤทธิ์
14.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
15.นางสาว เจนจิรา ทรายหมอ
16.เด็กหญิง กรกฏ เมนสุวรรณ์
17.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
18.นางสาว ฉวีวรรณ จันทอนดี
19.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
20.เด็กหญิง จันจิรา พาวันดี
21.นางสาว พัชรนันท์ มาสุข
22.เด็กหญิง ชนิดา พลสวัสดิ์
23.เด็กหญิง จิราภรณ์ ปวนศักดิ์
24.เด็กหญิง อภัชพร จันทคาม
0034 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วีรศักดิ์ เมืองมา
2.นาย เกียรติศักดิ์ เมืองมา
3.นาย วิทยา ก้างยาง
4.นาย คุณากร ร้องหาญแก้ว
5.นาย ยี่แก้ว นามแก้ว
6.นาย วรวุฒิ จันแปงเงิน
7.นาย กันตพงค์ อธิวัชรวงค์
8.นาย ณฐพฤทธิ์ ดวงมาลัย
1.นาย พูนศักดิ์ สุธีชัย
0086 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
2.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
3.เด็กชาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0082 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย หัสดินทร์ อินตะคำ
2.นาย สุรเดช แลเฉ่อะ
3.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
4.นาย อนุชา ธรรมวงศ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0063 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0061 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0066 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อมรเทพ สิทธิแก้ว
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0088 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0070 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0064 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร ์สาสุนันท์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0083 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0074 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุรางคณา แก้วดำ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0073 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพกร ฤทธิ์จันทร์ดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0090 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
0016 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณประภา
2.เด็กชาย พิชัย มือโป๊ะคา
3.เด็กชาย สิปกร อายี
4.เด็กชาย รัชชานนท์ อาจอ
5.เด็กชาย ทัศกร นามสุข
6.เด็กชาย นราดล สารรัตน์
7.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
8.เด็กชาย สุมไทย ยาแล
9.เด็กชาย ศุภชัย ก่งเซ่ง
10.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรถาวทรัพย์
11.เด็กชาย ณัฐนนท์ ทาศักดิ์
12.เด็กชาย บุญ ไทยใหม่
13.เด็กชาย อาล่อง โวยแม
14.เด็กชาย ดาวิด พงศวดาร
15.เด็กชาย ศรายุทธ อุ่นเป็ง
16.เด็กชาย วีระพงษ์ ลงเสาร์
17.เด็กชาย ชาติชาย รักไทย
18.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
19.นาย อัครเดช เพียวเปียพ
20.เด็กชาย สมหวัง สมิตินันทน์
21.เด็กชาย ภวัต เยส่อ
22.เด็กชาย ศิลป์ชัย ชุ่มมงคล
1.นาย ดิเรก น้อยหมอ
4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0071 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิพงา์ เมอแหล่
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
0084 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ วิงวอน
2.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
3.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
0055 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อารียา มาเยอะ
2.นาย ชัยนรินทร์ แซ่ลิ้ว
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ
0047 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลยา อนุชิตวรการ
2.เด็กหญิง ธนพร ธนบูรณ์เจริญ
0020 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาพร รูตังติ
2.เด็กหญิง ญาณาธิป วิเศษงามปกรณ์
3.เด็กหญิง สุภาพร วิบูลธนะไพศาล
4.เด็กหญิง รตินันท์ แซ่โซ้ง
5.เด็กหญิง ลลิตา หมื่อโป
6.เด็กหญิง จีรนันท์ มาเยอ
7.เด็กหญิง ส่ามี่ เชอหมื่อ
8.เด็กหญิง เกตุวดี เชอมื่อ
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
0025 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรัทธา วงค์บุญชัยเลิศ
2.เด็กชาย จำนง แซ่ฟ้า
3.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
4.เด็กชาย ฮั่ว แซ่วาง
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ
0026 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มีนา แซ่โซ้ง
2.นางสาว อริยา แซ่มัว
3.นางสาว สายธาร เกสรกติกา
4.เด็กหญิง จริยา ฤดีเลิศโภคิม
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
0029 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทักษ์วงค์ แซ่จั้ง
2.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
3.เด็กชาย สมชาย แสนจัง
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ชีหมื่อ
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
6.เด็กชาย ดนุนัย วิเศษไตรรัตน์
7.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองดีนอก
8.เด็กชาย สุรชัย มาเยอะ
9.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
10.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมอแหล่
11.เด็กชาย สุรชัย ซันด่า
12.เด็กชาย สมหวัง เบเช
1.นาย ธีเดช อาจหาญ
5. โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0062 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุธิดา คำมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
0096 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชิตชัย พรมเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
0089 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
0099 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัณฑณี บุผู
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
0102 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
0027 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนโชติ ด่านมีชัย
2.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
3.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาแว
4.นาย สันต์ดนัย เจตนา
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นางสาว วิลาวัลย์ จันสุริยา
6. โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7. โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0037 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาร์ม บุญมี
2.เด็กหญิง แสง นามแสง
1.นาย ชาติ วรภู
0057 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชานนท์ จิโน
2.นาย ฐิติพงษ์ มูลวงค์
3.นาย พันธกานต์ ชุ่มมงคล
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
0042 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ทิวงค์
2.นางสาว ชนัฐดา ทายะนา
1.นาย ชาติ วรภู
8. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0094 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาผิง แซ่หลี
0031 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง รัชนีกร รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3.เด็กหญิง ณิชากานต์ เบียวแล
4.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
5.เด็กหญิง ดวงพร สุขเจริญ
6.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
7.เด็กหญิง นุช แซ่จู
8.เด็กหญิง ฐิติพร แดนไตรรัตน์
9.เด็กหญิง ธัญภา แซ่หลี
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่จาง
11.เด็กหญิง มุฑิตา กุ่ยยือ
12.เด็กหญิง อารียา เจริญทั้งสุขสิริ
1.นาย ทินกร สวนทะ
0032 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาแล่ มือชอกู่
2.เด็กชาย ชินวัตร บัวรุ่ง
3.เด็กชาย มนตรี แซ่คุง
4.เด็กชาย วโรดม แซ่่ถ่าน
5.เด็กชาย ธนาวุฒิ กันทรมโหฬาร
6.เด็กชาย อาก่า เพเมียกู่
7.เด็กชาย ปิยะพัทธ์ คาล่า
8.เด็กชาย อมรเทพ คงคากิตติคุณ
9.เด็กชาย วิชัย แซ่เซอ
10.เด็กชาย ศรัณยู แซ่ถ่าน
11.เด็กชาย นพพล แซ่จู
12.เด็กชาย ทัตเทพ ทวีอภิรดีไพจิตร
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
0030 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นพณัฐ เพเมียะ
2.นาย นายสายเจี้ยว สมดี
3.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
4.นาย ธงชัย หม่อปอกู่
5.นาย ชำนาญ เมอเลกู่
6.นาย กิจการ แซ่ะตุ
7.นาย ธีรยุทธ กันทรอุดมสุข
8.นาย สมชาย พูเมีย
9.นาย ปอโล มือแล
10.นาย อาโม่ เหมือเลอกู่
11.นาย วิชัย หม่อโบกู่
12.นาย ธวัชชัย พิมลธิติกุล
1.นาย ชวลิต ชัยชนะ
9. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0076 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รุ่งทิวา แก้วตา
0098 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
0065 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศศิธร สุริน
0104 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จุลพงศ์ ใจวรรณะ
0092 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ประเสริฐ แซ่ย่าง
0035 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ จันแปงเงิน
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
0039 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กมลาสน์กมุท
2.เด็กหญิง พรพิมล ฟองแก้ว
1.นาย สุรชัย วัชระภาสร
0050 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มาลัย จันแปงเงิน
2.เด็กหญิง อภิชญา กองมงคล
3.เด็กหญิง พรรณษา หอมเจริญ
1.นาย ชัยวัฒน์ คำภาสี
2.นาย สุรชัย วัชระภาสร
0109 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภควัฒน์ คำนวน
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ อินทะวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.011455059051514 วินาที