ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

1. ฟุตบอล
0015. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม 0016. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0019. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2. วอลเลย์บอล
0020. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 0021. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0022. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0023. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3. บาสเกตบอล
0031. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 0032. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0033. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0034. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4. เทเบิลเทนนิส
0035. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว 0036. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
0037. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่ 0038. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
0039. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม 0040. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0041. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0042. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
0043. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ 0044. การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
5. เปตอง
0045. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว 0046. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
0047. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง 0049. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
0050. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง 0051. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
0052. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว 0053. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
0054. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง 0055. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
0056. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง 0057. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
0058. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม 0109. การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
6. ฟุตซอล
0028. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม 0029. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0030. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
7. เซปักตะกร้อ
0024. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 0025. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0026. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0027. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
8. กรีฑา
0059. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0060. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0061. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0062. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0063. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0064. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0065. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0066. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0067. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 0068. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0069. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0070. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0071. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0072. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0073. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0074. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0075. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0076. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0078. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0079. การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0080. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0081. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0082. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0083. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0084. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0085. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0086. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0087. การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0088. การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0089. การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0090. การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0091. การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0092. การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0093. การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0094. การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0095. การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0096. การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 0097. การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0098. การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย 0099. การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0101. การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0102. การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0103. การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 0104. การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0105. การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง 0106. การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0107. การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0038578510284424 วินาที