ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560
1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0015 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
2 0016 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3 0019 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0020 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2 0021 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3 0022 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4 0023 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0031 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2 0032 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3 0033 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4 0034 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0035 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
2 0036 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3 0037 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
4 0038 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่
5 0039 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
6 0040 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
7 0041 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
8 0042 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
9 0043 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
10 0044 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
5.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0045 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
2 0046 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3 0047 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
4 0049 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
5 0050 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
6 0051 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
7 0052 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
8 0053 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
9 0054 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
10 0055 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
11 0056 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
12 0057 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
13 0058 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
14 0109 การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
6.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0028 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
2 0029 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3 0030 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
7.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0024 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2 0025 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3 0026 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4 0027 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
8.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0059 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0060 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3 0061 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4 0062 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
5 0063 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
6 0064 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
7 0065 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
8 0066 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
9 0067 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
10 0068 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
11 0069 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
12 0070 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
13 0071 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
14 0072 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
15 0073 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
16 0074 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
17 0075 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
18 0076 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
19 0078 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
20 0079 การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
21 0080 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
22 0081 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
23 0082 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
24 0083 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
25 0084 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
26 0085 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
27 0086 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
28 0087 การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
29 0088 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
30 0089 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
31 0090 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
32 0091 การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
33 0092 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
34 0093 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
35 0094 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
36 0095 การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
37 0096 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
38 0097 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
39 0098 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
40 0099 การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
41 0101 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
42 0102 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
43 0103 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
44 0104 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
45 0105 การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
46 0106 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
47 0107 การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010581970214844 วินาที