ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กฤตนัย คำรส
2.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
3.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
4.นาย ธีระวุฒิ ปงลังกา
5.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
6.นาย ภาณุ บุญสวรรค์
7.นาย รัตนชัย ปงเมฆ
8.นาย ศักดิ์นเรศ วรรณโล
9.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาเเว
10.นาย ปรัชญา นาถี
11.นาย กฤษณะ สุวรรณจิตร์
12.นาย ภูวนาท ปงลังกา
13.นาย นพวัชร เเซ่เลี้ยว
14.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
15.นาย วีรวุฒิ ชาวลี้เเสน
16.นาย ฤทธิชัย ปงเมฆ
17.นาย วิศรุต สมสุขเสมา
18.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐชา จันทาพูน
2.เด็กชาย ประณาวุฒิ สินธุศรี
3.เด็กชาย อัษฏายุธ ปัญโญเเสง
4.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
5.เด็กชาย ไกรศร สุคันธะวงค์
6.เด็กชาย วสิทธิ์ เจนรู้
7.เด็กชาย ชัชชนะ เเสนอินทร์
8.นาย นพเก้า เยาว์ธานี
9.เด็กชาย ขจรศักดิ์ จาจุมปา
1.นางสาว ณปภัช เเนบเนื้อ
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย มงคล เยี่ยมไธสง
2.นาย ธนากร จงสวัสดิ์
3.นาย ธนกร ปงยานะ
4.นาย ศุภณัฐ ปงเมฆ
5.นาย ธนพงศ์ สุตะวงค์
6.นาย อนุพงศ์ วงค์ใหญ่
7.นาย วิทวัฒน์ ไร่ลือคํา
1.นางสาว ณปภัช เเนบเนื้อ
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เนตรสการ แซ่ลี
2.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
3.นางสาว สุธาวินี มั่นเหมาะ
4.เด็กหญิง วันวิสา แซ่เติ๋น
5.นางสาว วรรณภา แซ่เติ๋น
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นางสาว วิลาวัลย์ จันสุริยา
5 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กรกช ก้างยาง
2.เด็กชาย ธนกฤต ก้างยาง
3.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ปีหนู
4.เด็กชาย วรวุธ ก้างยาง
5.เด็กชาย เซียนชัย ก้างยาง
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นางสาว วิลาวัลย์ จันสุริยา
6 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนโชติ ด่านมีชัย
2.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
3.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาแว
4.นาย สันต์ดนัย เจตนา
1.นาย อรุณ คงสิน
2.นางสาว วิลาวัลย์ จันสุริยา
7 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ช่อผกา กุณณะ
2.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
3.นางสาว นฤมล ศรีคุณ
4.นางสาว เมทิณี ทิมจรัส
5.นางสาว สุธิดา คำมูล
6.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
7.นางสาว มัณฑณี บุผู
8.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
9.นางสาว สุกัลยา แซ่ย่าง
10.นางสาว จิรนันท์ หมื่นทอง
11.นางสาว หัสยากร สมเมือง
12.นางสาว ลิลิดา เนื่องไชยยศ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
8 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นพเก้า เยาว์ธานี
2.เด็กชาย วินัย ใจอารีย์
3.เด็กชาย เทพทัต เศษสุวรรณ
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พันทอง
5.เด็กชาย นภพล เนตรเมธีกุล
6.เด็กชาย อภิพล พรมยศ
7.เด็กชาย พิชิตชัย ปงลังกา
8.เด็กชาย ชโยดม กันจินะ
9.เด็กชาย สันติ แซ่เติ๋น
10.เด็กชาย วีระเดช แซ่ลี
11.เด็กชาย นัฐชัย แซ่จ๋าว
12.เด็กชาย จรัสพงษ์ ศรีดวงใจ
1.นาย ชฎิล ศรีสุนันทา
9 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีระวุฒิ ปงลังกา
2.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
3.นาย รัตนชัย ปงเมฆ
4.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
5.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
6.นาย กฤตนัย คำรศ
7.นาย กฤษณะ สุวรรณจิตร์
8.นาย ปรัชญา นาถี
9.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
10.นาย เจษฎา ยามี
11.นาย ฤทธิชัย ปงเมฆ
12.นาย ภูวนาท ปงลังกา
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันธกานต์ ไชยวุฒิ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
11 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ยุพาภรณ์ ลาวิชัย
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
12 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ยศนันท์ กันธิพันธ์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ พรมยวง
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นางสาว พิมพ์ศิริ พรมมา
13 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพล พิรุณสะอาด
2.นาย ธนพล เวชภิบาล
3.นาย นนทกร ทาวี
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
14 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สิริมา สุรินกาศ
2.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
3.เด็กหญิง นันทิพร ศรีดวงใจ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อัครพล เชยกรีวงศ์
2.เด็กหญิง ณฤดี อินทะรีย์
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
16 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภานุเดช รินคำ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
17 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปนัดดา พรมเมือง
2.นางสาว เพ็ญพิชชา ก้างยาง
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นางสาว พิมพ์ศิริ พรมมา
18 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัตนชัย เวียงแก้ว
2.นาย วรชัย ภูกองไชย
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
19 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐพร ปะมะวงค์
2.นางสาว ยลรดี หลึกอ่อน
3.นางสาว นฤมล ชุ่มมงคล
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
20 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คีตภัทร์ ติ๊บสุภา
2.นาย พีรภัทร ก้างยาง
3.นาย พิพัฒน์ พรมเสพสัพ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นาย ณรงฤทธิ์ ทุนกาศ
21 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปฏิพล พรมเมือง
2.นางสาว แสงระวี เวียงคำ
1.นาย นิรุตต์ กองตุม
2.นางสาว พิมพ์ศิริ พรมมา
22 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อภิพล พรมยศ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
23 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ภัณฑิรา ภูบรรทัด
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
24 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
25 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุธิดา คำมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
26 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บุษบามินตรา เวียงเเก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
27 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
28 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริวรรณ ลีสิทธิกุล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
29 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
30 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
31 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชลลดา แก้วคำน้อย
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
32 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
2.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
3.นาย อภิพล พรมยศ
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พันทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
33 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง คล้ายเดือน ปงเมฆ
2.เด็กหญิง พัชริยา สุรัตน์
3.เด็กหญิง ภัทรมน ประทุมวรรณ
4.เด็กหญิง ผกาวรรณ์ จันทร์แก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
34 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อรรถพล เเซ่จ๋าว
2.นาย ธนวัฒน์ พรมเมือง
3.นาย ธนัฐพงษ์ ปันทวัน
4.นาย กฤตนัย คำรส
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
35 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บุษบามินตรา เวียงเเก้ว
2.นางสาว มนธิรา เกติโคตร
3.นางสาว ศิริวรรณ สีสิทธิกุล
4.นางสาว กรกมล โสสุด
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
36 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
2.นาย ภาณุ บุญสวรรค์
3.นาย ดนุพัฒน์ ลาพาเเว
4.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
1.นาย เข็มทิศ แก้วพงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
37 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชมชาย วันดี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
38 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
39 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัลยากร ภูชมศรี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
40 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บุญฤทธิ์ เนตรเมธีกุล
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
41 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กฤษฎา ตาฬกาญจน์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
42 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เสาวรส ศรีราช
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
43 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุพงษ์ วงค์ใหญ่
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
44 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว หัสยากร สมเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
45 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชิตชัย พรมเมือง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
46 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภูวนาท ปงลังกา
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
47 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัณฑณี บุผู
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
48 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เทพทัต เศษสุวรรณ์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
2.นาย ธวัชชัย สมฟอง
49 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อัษฎาวุธ ปงเมฆ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูวนัย มูลเจริญ
50 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐสิทธิ์ กันจีนะ
2.นาย ฐิติพันธ์ อุทปงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.040810108184814 วินาที