ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อิทธิพล จี่เรือน
2.นาย วีรพงษ์ เงือกน้อย
3.นาย อนุพงษ์ มาแก้ว
4.นาย วีรภัทร บุญนัก
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
7.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
8.นาย อัครมงคล สมบุตร
9.นาย โสภณัฐ ปันแก้ว
10.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
11.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
1.นาง รุ่งอรุณ เหล่ารินทอง
2 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
3.เด็กชาย พีระภัทร ทรายหมอ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา
1.นาย ศาสตรา ปาลี
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นวพรรษ แก้วตุ่น
2.นางสาว มิลลัดดา กันทะธง
1.นาย ศาสตรา ปาลี
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฤทัย มูลกาศ
2.นางสาว เนตรนภา ครองรัตน์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
1.นาย ศาสตรา ปาลี
7 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
9 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
2.นาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
3.นาย พรรษา หมือแลกู่
4.เด็กชาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
10 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
2.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
3.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
4.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
11 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิตา กอบศิลป์
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
3.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
4.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เชอรี่ ทะมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.01147198677063 วินาที