ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
2.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
3.นางสาว กุลธิดา ใจฟู
4.นางสาว นภาภัส ลาเชกู่
5.นางสาว ปราณี มาเยอะ
6.นางสาว วรฤทัย แซ่โคว้
7.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
8.นางสาว นฤชล จันทร์เมืองคำ
9.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
10.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
11.เด็กหญิง เจนจิรา เยหลงกู่
12.เด็กหญิง ธนพร โคตรมะณี
13.เด็กหญิง ภูธารา อุทาหร
14.เด็กหญิง ภูธดา อุทาหร
15.เด็กหญิง อาทิตยา จินดาธรรม
16.เด็กหญิง พัชรา ขันธิวงค์
17.เด็กหญิง เปล่งสุรีย์ จันเป็ง
18.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายคำ
19.นางสาว จารุนี มาเยอะ
20.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
21.นางสาว ฮาน่า นิติดา
1.นาย ปฐมพงษ์ บุญเที่ยง
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
2.เด็กหญิง พรพรรณ เจริญปรีดานนท์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ราชชมภูสาธ
4.เด็กหญิง ปนัดดา เผอเมี๊ยะ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่ว่าง
6.เด็กหญิง พาฝัน ชมพูเมืองชื่น
7.เด็กหญิง อินธิรา อาซาง
8.เด็กหญิง วลัยลักษณ์ วงวิศิษฏ์
9.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
10.เด็กหญิง ฮาน่า นิติถา
11.เด็กหญิง พิไลวรรณ เบทู
12.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะแก้ว
1.นาย วรวุฒิ วัฒนา
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2.เด็กชาย กัมปนาท แว่นปันชัย
3.เด็กชาย สาริน อุ่นใจ
4.เด็กชาย สังขพงศ์ เกิดสุข
5.เด็กชาย สมัตถ์ เพียงแล
6.เด็กชาย ชนะชัย แซ่พาน
7.เด็กชาย ธีรเมท ประเสริฐสงค์
8.เด็กชาย อาหรั่ง เซกอ
9.เด็กชาย ปรเมษฐ์ เขื่อนเพชร
10.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
11.เด็กชาย ภาณุเดช แสนย่าง
1.นาง รุ่งอรุณ เหล่ารินทอง
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
2.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
3.นางสาว เพ็ญพิลัย เปี่ยนคิด
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
2.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤตพจน์ คุณยศยิ่ง
2.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
7 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มันทนา เพเมี่ย
1.นาย ศาสตรา ปาลี
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
9 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
10 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาคริต มาเยอ
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม
11 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กัน
1.นาย เรืองโรจน์ กลิ่นหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0030159950256348 วินาที