ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มงคล ดวงกุนา
2.นาย วัชพล หน่อแสง
3.นาย ธีรภัทธ กันธิกา
4.นาย สุรินทร์ แสงอินทร์
5.นาย วิรกุล ศรีวรรณ์
6.นาย ทรัพย์มงคล เหมืองทรายมูล
7.นาย อนุกุล จันต๊ะคาด
8.นาย จงเจตน์ ยอดคำ
9.นาย ภาสกร เหมพิจิต
10.นาย จะแฮ ลาหู่นะ
11.นาย ธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
12.นาย คุณาสิน ปีเจ้อ
13.นาย สุทัศน์ คำแสง
14.นาย ณัฐธัญ เป็งดล
15.นาย สมชาติ โวยลอง
16.นาย มนัส กุลแก้ว
17.นาย ฐิติพล ชื่นบัวอินทร์
18.นาย ศิวกร กันทะพงษ์
19.นาย ณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น
20.นาย ธนพล คะจรรยา
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นาย อภิวัฒน์ กันทะวงค์
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชชานนท์ นนทคำจันทร์
2.นาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
3.เด็กชาย แสง บุญศรี
4.นาย ติ๊บ ยี่แสง
5.นาย นคร พงษ์ประติยานนท์
6.นาย อาชาไนย ทรายหมอ
7.เด็กชาย นิรัติศัย จันทร์เขียว
8.นาย เกรียงไกร ยี่แสง
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรธิดา รัตนบุรานันท์
2.นางสาว ชนิกานต์ ไชยอาสา
3.นางสาว อาทิตยา วรรณโสภา
4.นางสาว สายฝน ทรายวงค์
5.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
6.นางสาว พาทินธิดา ไสเอ้ย
7.นางสาว หญิง บุญแสง
8.เด็กหญิง กาญจนา ปฏิเสน
4 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
2.นางสาว พิชญาภา ขวาเมือง
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
5.นางสาว วิภาสินี สุมัธยม
6.นางสาว กันต์วลา ค้าขาย
7.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
8.เด็กหญิง หวานมล บุญชัย
9.นางสาว ชลธิชา แสงอ่อน
10.เด็กหญิง ญาณสิรี คำอ้าย
11.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
12.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฟอง นามยี่
2.นางสาว เสาร์หล้า ใส่คำ
3.นางสาว หอมฟอง วงค์คำ
4.นางสาว จุฑาทิพย์ มูเซอ
5.นางสาว แจกันเพชร โสภิษฐ์เพ็ญ
6.นางสาว ดรุณี เมธายศีวรกุล
7.นางสาว สกุณา นิมิตกันทร
8.นางสาว ภัทรพร ไชยวงค์
9.นางสาว นารี ชุมภูทิพย์
10.นางสาว เจนี่ เชอมือ
11.นางสาว พร คำแสง
12.นางสาว กชกร แสงสลี
1.นาย บุญเจือ เหล่ารินทอง
2.นาง รัตนา มากสุข
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตยา แสนสลี
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
7 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สุพัฒน์ หน่อคำ
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อภิรักษ์ ตาบประดับ
2.นางสาว อารีนันท์ โกวินชวนทิพย์
1.นาย ธีรยุทธ ผจญมาร
2.นาย ธีระวัฒิ หมื่นดวง
9 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชาลิษา บุญแก้ว
10 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิติศาสตร์ เมืองมา
11 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วาลิษา หองคำ
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 1500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย เดชาธร คลทรงแสน
13 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 3000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์
2.นางสาว ทิพวรรณ เพชรเขมา
14 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 5000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤษณพล พ้นภัย
2.นาย มนัส กุลแก้ว
15 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พลอยงาม วงค์ปันนา
2.นางสาว ทิพวรรณ เพรชเขมา
3.นางสาว ชัญญานุช ขวาเมืองพาน
4.นางสาว ดาว นามแสง
16 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
17 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เงินไข่ พิบุญ
18 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พิชญาภา ขวาเมืองพาน
19 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
20 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุรวีร์ วิญญาวัฒน์
21 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัจจิมา กาญจนอุทัย
22 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ขวัญชนก ขอดทิพย์
23 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ วงศ์น้อย
24 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภลักษณ์ ใจกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.022066831588745 วินาที