ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปภาณิน ภิระบรรณ์
2.เด็กหญิง อภิญญา นันต๊ะ
3.เด็กหญิง สมฤทัย ใหม่แก้ว
4.เด็กหญิง ยลรดี ยอดบุญศรี
5.เด็กหญิง กุลนันต์ โกเสนตอ
6.เด็กหญิง พรธวัล วงค์ปืม
7.เด็กหญิง ศศิฉาย แก้วดำ
8.เด็กหญิง พรรณธิตรา เนาวราช
9.เด็กหญิง เกตศิรินทร์ เฉลียงพงค์
10.เด็กหญิง กุลณัฐ ลีลารักษ์
11.เด็กหญิง กุลนันท์ ลีลารักษ์
12.เด็กหญิง ภัคจิรา ชสินธุ
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐพรรณ ขันแก้ว
2.นางสาว สิริยากร ยะกาศ
3.นางสาว อารยา ธรรมวงค์
4.นางสาว ปิยดา วะรีวะราช
5.นางสาว สุธีรา ธรรมวงค์
6.นางสาว สิริกาจณ์ ธรรมวงค์
7.นางสาว หล้า นามแก้ว
8.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมูล
9.นางสาว พัชรินทร์ ราชสมบัติ
10.นางสาว วรินพร สารรัตน์
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุธิดา กองจันทร์
2.นางสาว นภาพร แลเชอ
3.นางสาว สิธิกาญจน์ ธรรมวงศ์
4.นางสาว สุธีรา ธรรมวงศ์
4 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นหญิงรวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว รร.เชียงแสนวิทยาคม รร.เชียงแสนวิทยาคม
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นันท์สินี อนันต์ชยาจิตกุล
2.เด็กหญิง ชมพู่ เซอหมื่อ
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดำรงธรรม
4.เด็กหญิง สิริมาศ แก้วรากมุข
5.เด็กหญิง นุช อินหงส์
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยจินดา
7.เด็กหญิง พิมพ์นภา ยางยุทธ์
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ สะโง้
9.เด็กหญิง พัชรียา พันธุ์อำไพ
10.เด็กหญิง สายลม นามอ่อน
11.เด็กหญิง อ่อนแก้ว สิริชัย
12.เด็กหญิง ปานปรีญา ธรรมวรรณ
1.นาย รวี คิดอ่าน
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
1.นาง สมศรี สวัสดี
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศุภรัตน์ เชอเกอ
1.นาง สมศรี สวัสดี
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2.นาย ณัฐกร พูนศิริ
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 3 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ วงศ์พระจันทร์
2.เด็กหญิง อาทิตติยา ตุงคณาคร
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจเป็ง
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พรนภา ไชยศักดิ์
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2.นาย ณัฐกร พูนศิริ
11 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กฤติการณ์ ธรรมวงค์
2.นางสาว มณฑิญาภรณ์ บุญเสนาะ
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
13 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
14 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
15 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สันติภาพ วงษ์ดารา
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
16 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปานชนก ปัญญากาศ
2.เด็กหญิง นภิสา ใจดี
3.เด็กหญิง แสงดาว พม่า
4.เด็กหญิง หล้า นามซัน
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
17 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
18 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาพุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย รัฐศาสตร์ สืบแก้ว
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.017611980438232 วินาที