ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บุญฤทธิ์ หลวงสอน
2.เด็กชาย พณัชกร พรหมปัญญา
3.นาย ศูภวิชญ์ ตุ่นภักดี
4.นาย เจษฎา พรหมเลิศ
5.นาย วิวัฒน์ นุตกาศ
6.นาย คงฤทธิ์ แซ่ลี้
7.เด็กชาย ภากร เขียวเซ้น
8.นาย อ่อน สมชาย
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชนิณธร คุณนุช
2.เด็กชาย จิรวุฒิ ชนะวัง
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ พรหมปัญญา
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รร.เชียงแสนวิทยาคม รร.เชียงแสนวิทยาคม
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เนตรนภา ศรีธิเป็ง
2.นางสาว ชลิดา กันทะดง
3.นางสาว นก หงษ์ทอง
4.นางสาว ณดาว อินทร์ยงค์
5.นางสาว หฤทัย แก้วดำ
6.นางสาว ลิปิการ์ พรหมปัจจา
7.นางสาว จันทรัสม์ ชิดโพธิ์ทอง
8.นางสาว กรรณิการ์ แอฤทธิ์
9.นางสาว สุฑารัตน์ อินต๊ะวิชัย
10.นางสาว น้ำทิพย์ จับใจนาย
1.นาย รวี คิดอ่าน
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คีตภัทร เชื้อเมืองพาน
2.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
1.นาง สมศรี สวัสดี
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เอื้อมพร กันสีเวียง
2.เด็กชาย กฤษดา มาฤทธิ์
1.นาง สมศรี สวัสดี
7 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ จันอิฐ
2.เด็กหญิง สมิตา ปัดชัยโย
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชา ก้างออนตา
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พรมมินทร์ พม่า
2.เด็กชาย สรวิศ สมจิตร
3.นาย กวิน สุพรรณ์
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย คงฤทธิ์ ขำทา
2.นางสาว พรนภา ไชยศักดิ์
11 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุรพงษ์ เยอหมื่อ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สุรีย์พร จันทร์แดง
2.นางสาว ธันชนก ชัยเกษม
3.นางสาว ทิตย์ติญา ใจมุข
4.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
13 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว สายธาร พลแสนจันทร์
14 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนุกูล ขันทะพันธ์
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ
15 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐธิดา คำโมนะ
1.นาง วิภา กันสีเวียง
2.นาย ธวัชชัย อุ่นกาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0026450157165527 วินาที