ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาพร รูตังติ
2.เด็กหญิง ญาณาธิป วิเศษงามปกรณ์
3.เด็กหญิง สุภาพร วิบูลธนะไพศาล
4.เด็กหญิง รตินันท์ แซ่โซ้ง
5.เด็กหญิง ลลิตา หมื่อโป
6.เด็กหญิง จีรนันท์ มาเยอ
7.เด็กหญิง ส่ามี่ เชอหมื่อ
8.เด็กหญิง เกตุวดี เชอมื่อ
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรัทธา วงค์บุญชัยเลิศ
2.เด็กชาย จำนง แซ่ฟ้า
3.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
4.เด็กชาย ฮั่ว แซ่วาง
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มีนา แซ่โซ้ง
2.นางสาว อริยา แซ่มัว
3.นางสาว สายธาร เกสรกติกา
4.เด็กหญิง จริยา ฤดีเลิศโภคิม
1.นาย ธีรเดช อาจหาญ
4 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทักษ์วงค์ แซ่จั้ง
2.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
3.เด็กชาย สมชาย แสนจัง
4.เด็กชาย รัชชานนท์ ชีหมื่อ
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
6.เด็กชาย ดนุนัย วิเศษไตรรัตน์
7.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองดีนอก
8.เด็กชาย สุรชัย มาเยอะ
9.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
10.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมอแหล่
11.เด็กชาย สุรชัย ซันด่า
12.เด็กชาย สมหวัง เบเช
1.นาย ธีเดช อาจหาญ
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลยา อนุชิตวรการ
2.เด็กหญิง ธนพร ธนบูรณ์เจริญ
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อารียา มาเยอะ
2.นาย ชัยนรินทร์ แซ่ลิ้ว
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ
7 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิพงา์ เมอแหล่
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
8 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ วิงวอน
2.เด็กชาย ศุภโชค แซ่เล่า
3.เด็กชาย ฮั่ว แซ่ว่าง
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ แซ่ย่าง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.009376049041748 วินาที