ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วิโรจน์ เปะเช
2.นาย อาตอ อางี
3.นาย เฉลิมพจน์ เอี่ยมอภิญญา
4.นาย สันต์ แซ่ฉึ่ง
5.นาย ปิยะราช เลเชอ
6.นาย นัฐวุฒิ ลาเช
7.นาย อาโซ หมื่อเลกู่
8.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
9.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
10.นาย ศุภชัย ปรัชญาชมพู
11.นาย วันเฉลิม แซ่ลิ้ว
12.นาย ศุภวัฒน์ และปื่อ
13.นาย ลีโซ เลเซ่อ
14.นาย ไตรภพ มือลา
15.นาย เสริมศักดิ์ วิเศษยิ่งไพศาล
16.นาย กิตติพงษ์ เยอส่อ
17.นาย สุพจน์ เชอหมื่อ
18.นาย นพชัย เยลูกู่
19.นาย วิชัย ลาบือ
20.นาย วิทยา จินดาการะเกด
21.นาย ปิยะพงค์ เชอหมือ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศักดิ์สิทธิ์ วงศ์บุญชัยเลิศ
2.นาย สมคิด แก้วนิมิตสิริกุล
3.นาย สมชัย แซ่มัว
4.นาย ปัญญา แก้วนิมิตสิริกุล
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
3 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กุลพิชช์ กองเวที
4 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิไล แซ่เล่า
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
5 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรพงษ์ ทองดีนอก
2.เด็กชาย รัชชานนท์ เชอหมื่อ
3.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เมอแหล่
4.เด็กชาย สุรชัย ซันด่า
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
6 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นัฐวุฒิ ลาเช
2.นาย วงศกร แซ่จ๋าว
3.นาย วิโรจน์ เปะเช
4.นาย ไตรภพ มือลา
1.นาย วุฒิไกร ขันแก้ว
7 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ประเสริฐ แซ่เติ๋น
2.นาย วันเฉลิม แซ่ลิ้ว
3.นาย ไพศาล แซ่หยี่
4.นาย สันต์ แซ๋ฉึ่ง
1.นาย เกียรติภูมิ กาติ๊บ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0022859573364258 วินาที