ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นหญิงรวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กันทิมา ขะขอม
2.เด็กหญิง ศศินา ใจธรรม
3.นางสาว สายฝน ทายะนา
4.นางสาว สร้อยสุดา ก้างยาง
5.เด็กหญิง จันทกานต์ ชาวลี้แสน
6.เด็กหญิง หอมนวล ปาเทาเค
7.เด็กหญิง บัณฑิตา มณีชัย
8.เด็กหญิง เฌนิศา แสงสมบูรณ์
9.เด็กหญิง ฮามิด๊ะ สามะแอ
10.เด็กหญิง จริญญา ผัดแสง
11.นางสาว ธัญญาเรศ บุญก้ำ
12.เด็กหญิง จาม งามเมือง
13.นางสาว สุภานันท์ ชุ่มมงคล
14.เด็กหญิง พรชิตา นามเฮือง
15.นางสาว โสภา เชอหมื่อ
16.เด็กหญิง กัญนิกา วิยาพร้าว
17.เด็กหญิง ตาล ตาเงิน
18.เด็กหญิง จิรัชญา จินดาธรรม
19.นางสาว อารีย์ มาเยอะ
20.นางสาว กรกนก อางิ
21.เด็กหญิง ปาณิสรา มาละแซม
22.เด็กหญิง นุศรา อินต๊ะคำ
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พุด ตาเงิน
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี สุขจิตร์
3.เด็กหญิง เน็ม คำน้อย
4.เด็กหญิง เอ้ย ตาสังข์
5.เด็กหญิง ชลธิดา จินดาธรรม
6.เด็กหญิง กัลยา ชาวลี้แสน
7.เด็กหญิง คำหลู่ ไทยใหญ่
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ยศกร คนทรงแสน
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ จันโย
3.เด็กชาย เด่นชัย โกเสนตอ
4.เด็กชาย สิรวิชญ์ คำมูลกาศ
5.เด็กชาย ศุภกร กาหะ
6.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วันดา
7.เด็กชาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
4 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วีระชัย ใคร้ก้ำ
2.นาย ธีระพงศ์ แก้วรากมุข
3.นาย ดนุพร รินตา
4.นาย ศุภฤกษ์ บุญปัญญา
5.นาย นิพิฐพนธ์ มูลวงค์
6.นาย รัฐศรันย์ อนุชิตวรการ
7.นาย อาฉี โวยแมกู่
8.นาย สุทพิพัฒษ์ ใจทา
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชยุตพงศ์ แซ่หลี
2.นางสาว แสง นามแสง
1.นาย ชาติ วรภู
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐกิจ ทรายเหนือ
1.นาย ชาติ วรภู
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุวัฒน์ จำปา
2.นาย ณัฐกิจ ทรายเหนือ
1.นาย ชาติ วรภู
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สิริ สุตะวงค์
2.นางสาว โสภา ลาหุนะ
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชาญชัย จินดาธรรม
2.นางสาว มาริษา สอนสุกอง
1.นางสาว รุ่งนภา ธะนะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010597944259644 วินาที