ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560::การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2560

#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชาติเจริญ เชมือ
2.เด็กชาย ณัฐพล ฑูลสันติ
3.เด็กชาย สมชาย เยซอกู่
4.เด็กชาย อาซอง เยอะซอกู่
5.เด็กชาย จักร์ดุล แซ่หาญ
1.นาย พงษ์ศักดิ์ พรหมเสน
2.นาย บรรจงฤทธิ์ สุทธสม
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กานต์ ชูเซ่
2.เด็กชาย บุญช่วย ชีวินจรัสเรือง
3.เด็กชาย วีระศักดิ์ เพเมียะ
4.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
5.เด็กชาย อาฉ่า เชอมือ
6.เด็กชาย ศุภชัย เชอหม่ีอ
7.เด็กชาย อนันต์ เบเชกู่
8.เด็กชาย อภิสิทธิ์ เล่ายีป่า
9.เด็กชาย วรดร อ่วยยือ
10.เด็กชาย วีรยุทธ วุยยือ
11.เด็กชาย ยอดชาย มือแลกู่
12.เด็กชาย วีรวััฒน์ แซ่หลี่
1.นาย ชวลิต ชัยชนะ
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
2.นาย อาผ่า มาเยอะ
3.นาย อาผิง แซ่หลี่
4.นาย พลวัต กันทรมณฑล
5.นาย ธนัญชัย พงศ์พิริยะนนท์
6.นาย ต่อศักดิ์ แซ่สี่ว์
7.นาย นพดล กันทรมณฑล
8.นาย โชคชัย ชืวินเกียติขจร
9.นาย วาทิน สิริกุลโพธิ์ธรรม
10.นาย อะลียุดดิน อับดุลอารี
1.นาย สันติ ภูสีคุณ
4 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย หล่อแพ แลเชอ
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จิราพร แซ่หลี
2.เด็กหญิง จิรุนันท์ จะก่า
1.นาง ปกมล ธรรมศิริ
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
2.เด็กหญิง พกาวรรณ แซ่ล้อ
1.นาย ทินกร สวนทะ
7 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นพเก้า เชมือ
2.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
1.นาย ทินกร สวนทะ
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริพร แซ่จาง
2.นางสาว หนูกิ่ง ศรีโนนยาง
1.นาย ทินกร สวนทะ
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
2.นาย อาผิง แซ่หลี
1.นาย ทินกร สวนทะ
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 3 คน ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จีระพงษ์ ศักดากันทร
2.นาย อาผิง แซ่หลี
3.นาย ปอโล มือแล
1.นาย ทินกร สวนทะ
11 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อารียา ศิริวงค์
12 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 300 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เหมยฟ่ง แซ่จอง
13 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑาวิ่งระยะทาง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นิชากานต์ เปียวแล
14 กรีฑา
การแข่งขันกรีฑากระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทรพล อาวัฒธนา
1.นาย ทินกร สวนทะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม E-Mail : krunoom@mwk.ac.th
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
“สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์” ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.013134002685547 วินาที